Mẫu biểu, văn bản của Nhà trường về công tác Khảo thí

1. Mẫu biểu dành cho sinh viên:

– Mẫu đơn phúc khảo thi hết học phần [tải về]

– Mẫu đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp [tải về]

2. Mẫu biểu dành cho giảng viên:

(Các file đính kèm bên dưới)

3. Mẫu biểu kèm theo Quyết định số395 /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 17/6/2021 V.v Quy định tạm thời thi trực tuyến [tải về]