CÁC QUY ĐỊNH KHẢO THÍ

# File Description File size Downloads
1 pdf Quyết định số 395/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 17/6/2021 V.v ban hành quy định tạm thời về đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến của Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ĐH CNTT&TT
3 MB 434
2 pdf Quyết định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020 V.v ban hành Quy định về công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàng câu hỏi của Trường ĐH CNTT&TT ĐH CNTT&TT
736 KB 531
3 pdf Mẫu 1.1. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
64 KB 234
4 pdf Mẫu 1.2. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
59 KB 234
5 pdf Mẫu 1.3. Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
131 KB 255
6 pdf Mẫu 1.3.1. Phụ lục kèm theo Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
52 KB 214
7 pdf Mẫu 1.4. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tự luận (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
86 KB 251
8 pdf Mẫu 1.5. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên máy (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
70 KB 232
9 doc Mẫu 1.6. Bảng ma tran kien thuc (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 50 KB 140
10 doc Mẫu 1.7. Bảng trọng số đề thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 54 KB 142
11 doc MAU [1.8]_Bang cau truc ngan hang cau hoi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 36 KB 148
12 pdf Mẫu 1.9. Bảng dự trù kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
63 KB 225
13 pdf Mẫu 1.10. Biên bản nghiệm thu xây dựng ngân hàng câu hỏi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
155 KB 240
14 pdf Mẫu 1.10.1. Bản nhận xét của cán bộ phản biện ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
64 KB 222
15 pdf Mẫu 1.11. Báo cáo kết quả nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
90 KB 282
16 pdf Mẫu 1.12. Danh sách Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
50 KB 194
17 pdf Mẫu 1.13. Quyết định V.v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
94 KB 224
18 pdf Mẫu 1.14. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
80 KB 179
19 pdf Mẫu 1.15. Quyết định V.v khai thác sử dụng các ngân hàng câu hỏi thi xây dựng mới, bổ sung (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
131 KB 245
20 pdf Mẫu 1.16. Biên bản thanh lý hợp đồng (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
55 KB 201
21 pdf Mẫu 1.17. Kế hoạch rà soát ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
55 KB 199
22 pdf Mẫu 1.18. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
146 KB 219
23 pdf Quyết định số 306/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 24/6/2020 V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thay thế Quyết định sô 1044) ĐHCNTT&TT
7 MB 365
24 pdf Công văn số 268/NB-ĐHCNTT&TT V/v thay đổi hình thức thi đối với học phần thực hành Trường ĐH CNTT&TT
4 MB 445
25 pdf QĐ số 713/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/7/2017 V/v ban hành Quy định về hình thức thi KTHP thông qua làm và báo cáo Tiểu luận môn học của Trường ĐHCNTT&TT 3 MB 516
26 doc Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệp Sinh viên
30 KB 520
27 pdf Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần của trường ĐH CNTT&TT (Thay cho QĐ 905) 11 MB 3889
28 doc 01. Huong dan xay dung NH cau hoi (Tu_luan) Giảng viên
38 KB 480
29 doc 02. Mau de thi tu luan Giảng viên
35 KB 502
30 doc 03. Mau dap an - tu luan Giảng viên
47 KB 478
31 doc 04. Cau truc dinh dang - trac nghiem Giảng viên
60 KB 434
32 doc 05. Ma tran kien thuc - trac nghiem Giảng viên
49 KB 418
33 doc 06. Bang trong so - trac nghiem Giảng viên
53 KB 429
34 doc 07. Mau de thi van dap Giảng viên
32 KB 487
35 pdf Quyết định số 1316/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v Bổ sung, thay đổi một số quy định trong tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập ĐH CNTT&TT
775 KB 415
36 pdf Quy trình tác nghiệp về hoạt động Khảo thí 3 MB 1259