CÁC QUY ĐỊNH KHẢO THÍ

# File Description File size Downloads
1 pdf Quyết định số 395/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 17/6/2021 V.v ban hành quy định tạm thời về đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến của Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ĐH CNTT&TT
3 MB 396
2 pdf Quyết định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020 V.v ban hành Quy định về công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàng câu hỏi của Trường ĐH CNTT&TT ĐH CNTT&TT
736 KB 380
3 pdf Mẫu 1.1. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
64 KB 207
4 pdf Mẫu 1.2. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
59 KB 208
5 pdf Mẫu 1.3. Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
131 KB 228
6 pdf Mẫu 1.3.1. Phụ lục kèm theo Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
52 KB 188
7 pdf Mẫu 1.4. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tự luận (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
86 KB 224
8 pdf Mẫu 1.5. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên máy (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
70 KB 207
9 doc Mẫu 1.6. Bảng ma tran kien thuc (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 50 KB 112
10 doc Mẫu 1.7. Bảng trọng số đề thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 54 KB 118
11 doc MAU [1.8]_Bang cau truc ngan hang cau hoi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) 36 KB 125
12 pdf Mẫu 1.9. Bảng dự trù kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
63 KB 201
13 pdf Mẫu 1.10. Biên bản nghiệm thu xây dựng ngân hàng câu hỏi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
155 KB 216
14 pdf Mẫu 1.10.1. Bản nhận xét của cán bộ phản biện ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
64 KB 193
15 pdf Mẫu 1.11. Báo cáo kết quả nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
90 KB 228
16 pdf Mẫu 1.12. Danh sách Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
50 KB 170
17 pdf Mẫu 1.13. Quyết định V.v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
94 KB 201
18 pdf Mẫu 1.14. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
80 KB 155
19 pdf Mẫu 1.15. Quyết định V.v khai thác sử dụng các ngân hàng câu hỏi thi xây dựng mới, bổ sung (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
131 KB 219
20 pdf Mẫu 1.16. Biên bản thanh lý hợp đồng (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
55 KB 178
21 pdf Mẫu 1.17. Kế hoạch rà soát ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
55 KB 174
22 pdf Mẫu 1.18. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020) ĐH CNTT&TT
146 KB 195
23 pdf Quyết định số 306/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 24/6/2020 V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thay thế Quyết định sô 1044) ĐHCNTT&TT
7 MB 325
24 pdf Công văn số 268/NB-ĐHCNTT&TT V/v thay đổi hình thức thi đối với học phần thực hành Trường ĐH CNTT&TT
4 MB 421
25 pdf QĐ số 713/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/7/2017 V/v ban hành Quy định về hình thức thi KTHP thông qua làm và báo cáo Tiểu luận môn học của Trường ĐHCNTT&TT 3 MB 483
26 doc Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệp Sinh viên
30 KB 496
27 pdf Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần của trường ĐH CNTT&TT (Thay cho QĐ 905) 11 MB 3639
28 doc 01. Huong dan xay dung NH cau hoi (Tu_luan) Giảng viên
38 KB 452
29 doc 02. Mau de thi tu luan Giảng viên
35 KB 479
30 doc 03. Mau dap an - tu luan Giảng viên
47 KB 455
31 doc 04. Cau truc dinh dang - trac nghiem Giảng viên
60 KB 412
32 doc 05. Ma tran kien thuc - trac nghiem Giảng viên
49 KB 397
33 doc 06. Bang trong so - trac nghiem Giảng viên
53 KB 406
34 doc 07. Mau de thi van dap Giảng viên
32 KB 460
35 pdf Quyết định số 1316/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v Bổ sung, thay đổi một số quy định trong tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập ĐH CNTT&TT
775 KB 390
36 pdf Quy trình tác nghiệp về hoạt động Khảo thí 3 MB 1229