CÁC QUY ĐỊNH KHẢO THÍ

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Quyết định số 395/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 17/6/2021 V.v ban hành quy định tạm thời về đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến của Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 35
pdf Quyết định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020 V.v ban hành Quy định về công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàng câu hỏi của Trường ĐH CNTT&TTĐH CNTT&TT
736 KB 106
pdf Mẫu 1.1. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
64 KB 67
pdf Mẫu 1.2. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
59 KB 66
pdf Mẫu 1.3. Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
131 KB 67
pdf Mẫu 1.3.1. Phụ lục kèm theo Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
52 KB 54
pdf Mẫu 1.4. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tự luận (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
86 KB 71
pdf Mẫu 1.5. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên máy (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
70 KB 59
pdf Mẫu 1.6. Bảng ma trận kiến thức (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
60 KB 67
pdf Mẫu 1.7. Bảng trọng số đề thi kết thúc học phần (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
63 KB 64
pdf Mẫu 1.8. Bảng cấu trúc đề thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
31 KB 63
pdf Mẫu 1.9. Bảng dự trù kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
63 KB 56
pdf Mẫu 1.10. Biên bản nghiệm thu xây dựng ngân hàng câu hỏi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
155 KB 55
pdf Mẫu 1.10.1. Bản nhận xét của cán bộ phản biện ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
64 KB 56
pdf Mẫu 1.11. Báo cáo kết quả nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
90 KB 54
pdf Mẫu 1.12. Danh sách Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
50 KB 45
pdf Mẫu 1.13. Quyết định V.v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
94 KB 59
pdf Mẫu 1.14. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
80 KB 47
pdf Mẫu 1.15. Quyết định V.v khai thác sử dụng các ngân hàng câu hỏi thi xây dựng mới, bổ sung (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
131 KB 59
pdf Mẫu 1.16. Biên bản thanh lý hợp đồng (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
55 KB 42
pdf Mẫu 1.17. Kế hoạch rà soát ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
55 KB 53
pdf Mẫu 1.18. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
146 KB 46
pdf Quyết định số 306/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 24/6/2020 V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thay thế Quyết định sô 1044)ĐHCNTT&TT
7 MB 106
pdf Công văn số 268/NB-ĐHCNTT&TT V/v thay đổi hình thức thi đối với học phần thực hànhTrường ĐH CNTT&TT
4 MB 251
pdf QĐ số 713/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/7/2017 V/v ban hành Quy định về hình thức thi KTHP thông qua làm và báo cáo Tiểu luận môn học của Trường ĐHCNTT&TT3 MB 306
doc Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệpSinh viên
30 KB 367
pdf Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần của trường ĐH CNTT&TT (Thay cho QĐ 905)11 MB 2279
doc 01. Huong dan xay dung NH cau hoi (Tu_luan)Giảng viên
38 KB 327
doc 02. Mau de thi tu luanGiảng viên
35 KB 312
doc 03. Mau dap an - tu luanGiảng viên
47 KB 298
doc 04. Cau truc dinh dang - trac nghiemGiảng viên
60 KB 288
doc 05. Ma tran kien thuc - trac nghiemGiảng viên
49 KB 277
doc 06. Bang trong so - trac nghiemGiảng viên
53 KB 287
doc 07. Mau de thi van dapGiảng viên
32 KB 309
pdf Quyết định số 1316/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v Bổ sung, thay đổi một số quy định trong tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tậpĐH CNTT&TT
775 KB 213
pdf Quy trình tác nghiệp về hoạt động Khảo thí3 MB 937