CÁC QUY ĐỊNH KHẢO THÍ

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Quyết định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020 V.v ban hành Quy định về công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàng câu hỏi của Trường ĐH CNTT&TTĐH CNTT&TT
736 KB 64
pdf Mẫu 1.1. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
64 KB 40
pdf Mẫu 1.2. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
59 KB 36
pdf Mẫu 1.3. Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
131 KB 39
pdf Mẫu 1.3.1. Phụ lục kèm theo Hợp đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
52 KB 31
pdf Mẫu 1.4. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tự luận (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
86 KB 45
pdf Mẫu 1.5. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên máy (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
70 KB 33
pdf Mẫu 1.6. Bảng ma trận kiến thức (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
60 KB 36
pdf Mẫu 1.7. Bảng trọng số đề thi kết thúc học phần (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
63 KB 38
pdf Mẫu 1.8. Bảng cấu trúc đề thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
31 KB 39
pdf Mẫu 1.9. Bảng dự trù kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
63 KB 32
pdf Mẫu 1.10. Biên bản nghiệm thu xây dựng ngân hàng câu hỏi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
155 KB 30
pdf Mẫu 1.10.1. Bản nhận xét của cán bộ phản biện ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
64 KB 30
pdf Mẫu 1.11. Báo cáo kết quả nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
90 KB 29
pdf Mẫu 1.12. Danh sách Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp Khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
50 KB 27
pdf Mẫu 1.13. Quyết định V.v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
94 KB 30
pdf Mẫu 1.14. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp trường (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
80 KB 25
pdf Mẫu 1.15. Quyết định V.v khai thác sử dụng các ngân hàng câu hỏi thi xây dựng mới, bổ sung (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
131 KB 35
pdf Mẫu 1.16. Biên bản thanh lý hợp đồng (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
55 KB 26
pdf Mẫu 1.17. Kế hoạch rà soát ngân hàng câu hỏi thi (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
55 KB 29
pdf Mẫu 1.18. Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp khoa (Phụ lục kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/9/2020)ĐH CNTT&TT
146 KB 24
pdf Quyết định số 306/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 24/6/2020 V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thay thế Quyết định sô 1044)ĐHCNTT&TT
7 MB 67
pdf Công văn số 268/NB-ĐHCNTT&TT V/v thay đổi hình thức thi đối với học phần thực hànhTrường ĐH CNTT&TT
4 MB 223
pdf QĐ số 713/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/7/2017 V/v ban hành Quy định về hình thức thi KTHP thông qua làm và báo cáo Tiểu luận môn học của Trường ĐHCNTT&TT3 MB 281
doc Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệpSinh viên
30 KB 342
pdf Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần của trường ĐH CNTT&TT (Thay cho QĐ 905)11 MB 1766
doc 01. Huong dan xay dung NH cau hoi (Tu_luan)Giảng viên
38 KB 301
doc 02. Mau de thi tu luanGiảng viên
35 KB 289
doc 03. Mau dap an - tu luanGiảng viên
47 KB 272
doc 04. Cau truc dinh dang - trac nghiemGiảng viên
60 KB 259
doc 05. Ma tran kien thuc - trac nghiemGiảng viên
49 KB 251
doc 06. Bang trong so - trac nghiemGiảng viên
53 KB 265
doc 07. Mau de thi van dapGiảng viên
32 KB 286
pdf Quyết định số 1316/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v Bổ sung, thay đổi một số quy định trong tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tậpĐH CNTT&TT
775 KB 183
pdf Quy trình tác nghiệp về hoạt động Khảo thí3 MB 875