Chuẩn đầu ra – Thông báo

Các văn bản của Nhà trường ban hành

– Quyết định số 225/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/3/2021 về việc Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông [Xem chi tiết]

– Quyết định số 259/QĐ-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 05/6/2020 về việc Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh   viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông [Xem chi tiết]

– Quyết định số 849/QĐ-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 24/9/2018 về việc đều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy [Xem chi tiết]

– Thông báo số 58/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 24/02/2017 về việc thực hiện CĐR tiếng anh và tin học cho sinh viên ĐHCQ (kèm CV số 260/TB-ĐHCNTT&TT V/v thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra tiếng anh trình độ A2) [Xem chi tiết]

– CV số 218/ĐHCNTT&TT ngày 07/9/2016 V/v Rà soát Chuẩn đầu ra năm 2016 [Xem chi tiết]

– Thông báo số 207/TB-ĐHCNTT&TT ngày 19/10/2015 V/v thực hiện đánh giá CĐR tiếng Anh trình độ A2 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT [Xem chi tết]

– QĐ số 90/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/01/2015 V/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của Hiệu trưởng trường ĐHCNTT&TT. [Xem chi tiết]


Các văn bản của ĐHTN ban hành:

– Công văn số 2098/ĐHTN-ĐT ngày 03/11/2020 V/v chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy [Xem chi tiết]

– Quyết định số 1256/QĐ-ĐHTN ngày 28/6/2017 V/v điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên hệ chính quy của ĐHTN. [Xem chi tiết]

– CV số 2078/ĐHTN-TĐ ngày 22/12/2014 V/v quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN của Giám đốc ĐHTN. [Xem chi tiết]

– CV số 586/ĐHTN ngày 16/5/2014 V/v hướng dẫn tổ chức ôn và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ giai đoạn 2015-2017, của Giám đốc Đại học Thái Nguyên [Xem chi tiết]

– CV số 1440/ĐHTN-TT,KT&ĐBCLGD ngày 22/12/2011 V/v rà soát và xây dựng lại chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn Đại học, của Giám đốc Đại học Thái Nguyên [Xem chi tiết]


Các văn bản của Bộ GD&ĐT ban hành:

– Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 V/v Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi giáo dục đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  [Xem chi tiết]

– CV số 2435/BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 V/v rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT [Xem chi tiết]

– CV số 2196/Bộ GD&ĐT ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT [Xem chi tiết]