Chuẩn đầu ra – Thông báo

Các văn bản của Nhà trường ban hành:

– CV số 218/ĐHCNTT&TT ngày 07/9/2016 V/v Rà soát Chuẩn đầu ra năm 2016 [Tải về]

– Thông báo số 207/TB-ĐHCNTT&TT ngày 19/10/2015 V/v thực hiện đánh giá CĐR tiếng Anh trình độ A2 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT [Tải về]

– QĐ số 90/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/01/2015 V/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của Hiệu trưởng trường ĐHCNTT&TT. [Tải về]


Các văn bản của ĐHTN ban hành:

– CV số 2078/ĐHTN-TĐ ngày 22/12/2014 V/v quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN của Giám đốc ĐHTN. [Tải về]

– CV số 586/ĐHTN ngày 16/5/2014 V/v hướng dẫn tổ chức ôn và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ giai đoạn 2015-2017, của Giám đốc Đại học Thái Nguyên [Tải về]

– CV số 1440/ĐHTN-TT,KT&ĐBCLGD ngày 22/12/2011 V/v rà soát và xây dựng lại chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn Đại học, của Giám đốc Đại học Thái Nguyên [Tải về]


Các văn bản của Bộ GD&ĐT ban hành:

– Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 V/v Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi giáo dục đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  [Tải về]

– CV số 2435/BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 V/v rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT [Tải về]

– CV số 2196/Bộ GD&ĐT ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT [Tải về]