Hoạt động Ba công khai – Công văn triển khai

# File Description File size Downloads
1 pdf Công văn số 99/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 20/3/2020 V/v phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2019 - 2020 và rà soát, cập nhật dữ liệu lên website mục ba công khai của nhà trường ĐHCNTT&TT
628 KB 183
2 pdf Công văn số 101/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD V/v phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2018 - 2019 và rà soát, cập nhật dữ liệu lên website mục 3 công khai của nhà trường (Có Phụ lục kèm theo) ĐHCNTT&TT
681 KB 236
3 pdf Công văn số 315/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 05/10/2018 V/v Cập nhật, bổ sung một số nội dung trong việc thực hiện Quy chế công khai theo Công văn số 2003/ĐHTN ĐHCNTT&TTT
2 MB 254
4 pdf Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 V/v Hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khai ĐHTN
3 MB 263
5 pdf Công văn số 113/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 05/4/2018 V/v Phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2017 - 2018 (đợt 2: Tháng 4-6/2018) ĐHCNTT&TT
2 MB 265
6 pdf Công văn số 100/ĐHCNTT&TT V/v Xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại 3 công khai năm học 2017-2018 ĐHCNTT&TT
522 KB 274
7 pdf CV so 1876/ĐHTN ngày 29/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai nặm học 2017 - 2018 ĐHTN
7 MB 332
8 pdf KL số 1562/TB-ĐHTN ngày 04/7/2016 V/v Thông báo Kết luận kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các hoạt động giáo dục tại trường ĐH CNTT&TT ĐHTN
0 B 385
9 xls Các biểu mẫu ba công khai ĐHTN
172 KB 403
10 pdf CV số 1784/ĐHTN v/v Hướng dẫn thực công khai năm học 2014-2015 ĐHTN
8 MB 402
11 doc Bảng phân công nhiệm vụ các đơn vị thực hiện ba công khai ĐHCNTT&TT
80 KB 354
12 pdf CV số 271/ĐHCNTT&TT V/v cập nhật dữ liệu lên website mục ba công khai ĐHCNTT&TT
544 KB 383
13 pdf CV số 117/ĐHCNTT&TT V/v thực hiện báo cáo theo quy chế ba công khai ĐHCNTT&TT
1 MB 344
14 doc CV số 18/ĐHCNTT&TT V/v thực hiện quy chế ba công khai năm học 2013-2014 ĐHCNTT&TT
0 B 321