Hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Thông báo số 291/TB-ĐHCNTT&TT V/v kết luận cuộc họp triển khai công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2018 - 2019ĐHCNTT&TT
623 KB 11
pdf Kế hoạch số 280/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019ĐHCNTT&TT
1 MB 48
pdf Kế hoạch số 66/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng năm 2018ĐHCNTT&TT
2 MB 87
pdf Báo cáo số 65/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2017ĐHCNTT&TT
3 MB 56
pdf CV số 436/ĐHCNTT&TT - ĐBCLGD V/v BC kết quả thực hiện KH ĐBCL năm 2017, XD KH ĐBCLGD năm 2018Trường ĐHCNTT&TT
1 MB 81
pdf CV số 336/ĐHCNTT&TT/ĐBCL V/v Tình hình thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo
6 MB 82
pdf Báo cáo số 417/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018Báo cáo
31 MB 78
pdf Kế hoạch số 415/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018Kế hoạch
1 MB 84
pdf Kế hoạch số 401/KH-ĐHCNTT&TT V/v cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021Kế hoạch
9 MB 72
pdf Kế hoạch số 127/KH-ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2017 V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2017Kế hoạch
5 MB 84
pdf KH số 342/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD giai đoạn 2016-2020Kế hoạch
2 MB 170
pdf KH số 173/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015 - 2016Kế hoạch
2 MB 143
pdf BC số 147/BC-ĐHCNTT&TT-ĐBCL V/v Báo cáo thực hiện kế hoạch ĐBCLGD năm học 2015-2016Báo cáo
3 MB 166