Hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục

# File Description File size Downloads
1 pdf Báo cáo số 67/BC-ĐHCNTT&TT/ĐBCL ngày 26/02/2021 V/v Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng giáo dục năm 2020 ĐH CNTT&TT
8 MB 342
2 pdf Công văn số 74/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 28/02/2020 V/v Kế hoạch cải thiện chất lượng năm 2020 ĐHCNTT&TT
4 MB 279
3 pdf Báo cáo số 598/BC-ĐHCNTT&TT ngày 12/12/2019 V/v Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ĐH CNTT&TT
3 MB 390
4 pdf Công văn số 66/KH-ĐBCLGD-ĐBCLGD ngày 28/02/2019 V/v ban hành Kế hoạch cải thiện chất lượng năm 2019 ĐH CNTT&TT
8 MB 386
5 pdf Công văn số 03/KH-KT&ĐBCLGD ngày 19/01/2019 V/v ban hành kế hoạch công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 KT&ĐBCLGD
997 KB 354
6 pdf Công văn số 21/BC-ĐHCNTT&TT ngày 16/1/2019 V/v Báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 ĐH CNTT&TT
10 MB 319
7 pdf Thông báo số 291/TB-ĐHCNTT&TT V/v kết luận cuộc họp triển khai công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2018 - 2019 ĐHCNTT&TT
623 KB 311
8 pdf Kế hoạch số 280/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 ĐHCNTT&TT
1 MB 451
9 pdf Kế hoạch số 66/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 ĐHCNTT&TT
2 MB 425
10 pdf Báo cáo số 65/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2017 ĐHCNTT&TT
3 MB 576
11 pdf CV số 436/ĐHCNTT&TT - ĐBCLGD V/v BC kết quả thực hiện KH ĐBCL năm 2017, XD KH ĐBCLGD năm 2018 Trường ĐHCNTT&TT
1 MB 381
12 pdf CV số 336/ĐHCNTT&TT/ĐBCL V/v Tình hình thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo
6 MB 462
13 pdf Báo cáo số 417/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Báo cáo
31 MB 444
14 pdf Kế hoạch số 415/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018 Kế hoạch
1 MB 340
15 pdf Kế hoạch số 401/KH-ĐHCNTT&TT V/v cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021 Kế hoạch
9 MB 350
16 pdf Kế hoạch số 127/KH-ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2017 V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2017 Kế hoạch
5 MB 459
17 pdf KH số 342/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch
2 MB 485
18 pdf KH số 173/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015 - 2016 Kế hoạch
2 MB 400
19 pdf BC số 147/BC-ĐHCNTT&TT-ĐBCL V/v Báo cáo thực hiện kế hoạch ĐBCLGD năm học 2015-2016 Báo cáo
3 MB 505