Hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 74/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 28/02/2020 V/v Kế hoạch cải thiện chất lượng năm 2020ĐHCNTT&TT
4 MB 17
pdf Báo cáo số 598/BC-ĐHCNTT&TT ngày 12/12/2019 V/v Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020ĐH CNTT&TT
3 MB 63
pdf Công văn số 66/KH-ĐBCLGD-ĐBCLGD ngày 28/02/2019 V/v ban hành Kế hoạch cải thiện chất lượng năm 2019ĐH CNTT&TT
8 MB 119
pdf Công văn số 03/KH-KT&ĐBCLGD ngày 19/01/2019 V/v ban hành kế hoạch công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019KT&ĐBCLGD
997 KB 128
pdf Công văn số 21/BC-ĐHCNTT&TT ngày 16/1/2019 V/v Báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018ĐH CNTT&TT
10 MB 86
pdf Thông báo số 291/TB-ĐHCNTT&TT V/v kết luận cuộc họp triển khai công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2018 - 2019ĐHCNTT&TT
623 KB 105
pdf Kế hoạch số 280/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019ĐHCNTT&TT
1 MB 160
pdf Kế hoạch số 66/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng năm 2018ĐHCNTT&TT
2 MB 186
pdf Báo cáo số 65/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2017ĐHCNTT&TT
3 MB 207
pdf CV số 436/ĐHCNTT&TT - ĐBCLGD V/v BC kết quả thực hiện KH ĐBCL năm 2017, XD KH ĐBCLGD năm 2018Trường ĐHCNTT&TT
1 MB 172
pdf CV số 336/ĐHCNTT&TT/ĐBCL V/v Tình hình thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo
6 MB 235
pdf Báo cáo số 417/CV-ĐHCNTT&TT V/v Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018Báo cáo
31 MB 162
pdf Kế hoạch số 415/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018Kế hoạch
1 MB 160
pdf Kế hoạch số 401/KH-ĐHCNTT&TT V/v cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021Kế hoạch
9 MB 158
pdf Kế hoạch số 127/KH-ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2017 V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2017Kế hoạch
5 MB 151
pdf KH số 342/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch thực hiện công tác ĐBCLGD giai đoạn 2016-2020Kế hoạch
2 MB 259
pdf KH số 173/KH-ĐHCNTT&TT V/v Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015 - 2016Kế hoạch
2 MB 205
pdf BC số 147/BC-ĐHCNTT&TT-ĐBCL V/v Báo cáo thực hiện kế hoạch ĐBCLGD năm học 2015-2016Báo cáo
3 MB 253