Các kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp

Kế hoạch số 544/KH-ĐHCNTT&TT về đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

# File Description File size Downloads
1 pdf Kế hoạch số 329/KH-ĐHCNTT&TT ngày 30/7/2021 V.v cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 ĐH CNTT&TT
3 MB 231
2 pdf Kế hoạch số 205/KH-ĐHCNTT&TT ngày 25/6/2020 V/v cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT theo CĐR năm 2020 ĐHCNTT&TT
481 KB 261
3 pdf Kế hoạch số 80/KH-ĐHCNTT&TT ngày 09/3/2020 V/v Triển khai đánh giá chât lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020 ĐHCNTT&TT
1 MB 235
4 pdf Kế hoạch số 265/KH-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2019 V/v Cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐH CNTT&TT
2 MB 275
5 pdf Công văn số 146/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 03/5/2019 về việc Thông báo tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
2 MB 262
6 pdf Công văn số 91/KH-ĐHCNTT&TT ngày 19/3/2019 V/v ban hành Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
2 MB 341
7 pdf Kế hoạch số 252/KH-ĐHCNTT&TT ngày 15/8/2018 V/v Cải thiện chất lượng CTĐT sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 ĐH CNTT&TT
1 MB 275
8 pdf Kế hoạch số 94/KH-ĐHCNTT&TT ngày 21/3/2018 V/v Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 ĐHCNTT&TT
734 KB 324
9 pdf KH số 249/KH-ĐHCNTT&TT ngày 19/7/2017 Kế hoạch cải thiện chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 ĐHCNTT&TT
1 MB 443
10 pdf KH số 171/KH-ĐHCNTT&TT ngày 05/5/2017 Kế hoạch tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 ĐHCNTT&TT
1 MB 501
11 pdf Công văn số 169/ĐHCNTT&TT ngày 25/4/2017 V/v Tổ chức đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 ĐHCNTT&TT
720 KB 363
12 pdf Kế hoạch triển khai đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 ĐHCNTT&TT
1 MB 457
13 pdf Kế hoạch cải thiện sau ĐG HTSVTN năm 2015 ĐHCNTT&TT
272 KB 382
14 pdf Kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 ĐHCNTT&TT
2 MB 457
15 pdf Kế hoạch triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 ĐHCNTT&TT
1 MB 358
16 pdf Thông báo thực hiện triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 ĐHCNTT&TT
638 KB 434
17 pdf Kế hoạch thực hiện đánh giá hiện trạng SVTN năm 2014 ĐHCNTT&TT
3 MB 366
18 pdf Kế hoạch triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2014 ĐHCNTT&TT
2 MB 368