Các kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Kế hoạch số 205/KH-ĐHCNTT&TT ngày 25/6/2020 V/v cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT theo CĐR năm 2020ĐHCNTT&TT
481 KB 10
pdf Kế hoạch số 80/KH-ĐHCNTT&TT ngày 09/3/2020 V/v Triển khai đánh giá chât lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020ĐHCNTT&TT
1 MB 39
pdf Kế hoạch số 265/KH-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2019 V/v Cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐH CNTT&TT
2 MB 67
pdf Công văn số 146/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 03/5/2019 về việc Thông báo tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
2 MB 70
pdf Công văn số 91/KH-ĐHCNTT&TT ngày 19/3/2019 V/v ban hành Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
2 MB 83
pdf Kế hoạch số 252/KH-ĐHCNTT&TT ngày 15/8/2018 V/v Cải thiện chất lượng CTĐT sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018ĐH CNTT&TT
1 MB 107
pdf Kế hoạch số 94/KH-ĐHCNTT&TT ngày 21/3/2018 V/v Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018ĐHCNTT&TT
734 KB 148
pdf KH số 249/KH-ĐHCNTT&TT ngày 19/7/2017 Kế hoạch cải thiện chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 206
pdf KH số 171/KH-ĐHCNTT&TT ngày 05/5/2017 Kế hoạch tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 311
pdf Công văn số 169/ĐHCNTT&TT ngày 25/4/2017 V/v Tổ chức đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017ĐHCNTT&TT
720 KB 191
pdf Kế hoạch triển khai đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 226
pdf Kế hoạch cải thiện sau ĐG HTSVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
272 KB 217
pdf Kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
2 MB 288
pdf Kế hoạch triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
1 MB 202
pdf Thông báo thực hiện triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
638 KB 206
pdf Kế hoạch thực hiện đánh giá hiện trạng SVTN năm 2014ĐHCNTT&TT
3 MB 205
pdf Kế hoạch triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2014ĐHCNTT&TT
2 MB 208