Báo cáo thực hiện Ba công khai

+  Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2017-2018 (Đợt 2: Tháng 4-6/2018 Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) Các biểu mẫu đính kèm:

 • Biểu 17. THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 18. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 19. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 20. THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 21. THÔNG BÁO Công khai tài chính của CSGD đại học năm học 2017-2018

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2017-2018 (Đợt tháng 10/2017) Các biểu mẫu đính kèm:

 • Biểu 1. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 20. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 21. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 22. Công khai cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 23. Công khai thông tin về đội ngũ GV cơ hữu của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 24. Công khai tài chính của CSGD đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017
 • Biểu 6. Công khai số lượng SV các hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 7. Công khai danh sách CB GV tham gia từng CTĐT hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 8. Công khai danh sách CB, GV, NV của trường (phân theo đơn vị) năm học 2016-2017
 • Biểu 9. Công khai danh sách các GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia từng CTĐT năm học 2016-2017
 • Biểu 10. Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2016 – 2017

+ Số liệu ba công khai Cập nhật thay đổi ngày 02/6/2017 (Biểu 1, Biểu 23, Biểu 24, Biểu 7, Biểu 8, Biểu 9)

 +  Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2016-2017 (Đợt tháng 3/2017) Các biểu mẫu đính kèm:

 • Biểu 1. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 20. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 21. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 22. Công khai cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 23. Công khai thông tin về đội ngũ GV cơ hữu của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 24. Công khai tài chính của CSGD đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017
 • Biểu 6. Công khai số lượng SV các hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 7. Công khai danh sách CB GV tham gia từng CTĐT hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 8. Công khai danh sách CB, GV, NV của trường (phân theo đơn vị) năm học 2016-2017
 • Biểu 9. Công khai danh sách các GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia từng CTĐT năm học 2016-2017
 • Biểu 10. Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2016 – 2017

+ Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2016-2017 (Đợt tháng 10/2016) [Các biểu mẫu đính kèm: Biểu 1. Biểu 20. Biểu 21. Biểu 22. Biểu 23. Biểu 24. Biểu 6. Biểu 7. Biểu 8. Biểu 9. Biểu 10]

Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN năm 2015

Kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN ngày 24/4/2015

Báo cáo thực hiện ba công khai năm học 2015-2016 (01/3/2016)  (Kèm biểu mẫu)

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2015-2016_tháng 10/2015  (Kèm biểu mẫu)