Báo cáo thực hiện Ba công khai

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2016-2017 (Đợt tháng 10/2016)

Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN năm 2015

Kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN ngày 24/4/2015

Báo cáo thực hiện ba công khai năm học 2015-2016 (01/3/2016)  (Kèm biểu mẫu)

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2015-2016_tháng 10/2015  (Kèm biểu mẫu)