Báo cáo thực hiện Ba công khai

– Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2020 – 2021

+ Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) và các biểu mẫu đính         kèm:

 •        Biểu 17. THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học                                           2020-2021

+ Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của Đại học Thái Nguyên và các biểu mẫu đính kèm:

 •        Biểu 01. THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào                                tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2021 – 2022
 •        Biểu 02. Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2020-2021
 •        Biểu 03. Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi                                   dưỡng năm học 2020-2021
 •        Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2020-2021
 •        Biểu 18D. Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm                             học 2020-2021

– Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2019 – 2020

+ Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) và các biểu mẫu đính         kèm:

 •        Biểu 17. THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học                                           2019-2020

+ Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của Đại học Thái Nguyên và các biểu mẫu đính kèm:

 •        Biểu 01. THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào                                tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2020 – 2021
 •        Biểu 02. Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2019-2020
 •        Biểu 03. Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi                                   dưỡng năm học 2019-2020
 •        Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2019-2020
 •        Biểu 18D. Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm                             học 2019-2020

– Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2018 – 2019

+ Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) và các biểu mẫu đính         kèm:

 •        Biểu 17. THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học                                           2018-2019
 •        Biểu 18. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học                               2018-2019
 •                      Biểu 18A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
 •                      Biểu 18B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01                                              năm ra trường
 •                      Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
 •                      Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên                                        soạn
 •                      Biểu 18E, G.  E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
 •                                            G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và                                                  doanh nghiệp
 •                      Biểu 18H, I, K.  H. Công khai Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
 •                                               I. Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao                                                               công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
 •                                               K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo
 •        Biểu 19.THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2018-2019
 •        Biểu 20. THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của CSGD đại  học                                        năm học 2018-2019
 •        Biểu 21. THÔNG BÁO Công khai tài chính của CSGD đại  học năm học 2018-2019

+ Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của Đại học Thái Nguyên và các biểu mẫu đính kèm:

 •        Biểu 01. THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào                                tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019 – 2020
 •        Biểu 02. Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018-2019
 •        Biểu 03. Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi                                    dưỡng năm học 2018-2019
 •        Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2018-2019
 •        Biểu 18D. Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm                             học 2018-2019
 • – Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2017-2018 (Đợt 2: Tháng 4-6/2018 Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) Các biểu mẫu đính kèm:
 • Biểu 17. THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 18. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 19. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 20. THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 21. THÔNG BÁO Công khai tài chính của CSGD đại học năm học 2017-2018

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2017-2018 (Đợt tháng 10/2017) Các biểu mẫu đính kèm:

 • Biểu 1. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 20. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 21. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 22. Công khai cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 23. Công khai thông tin về đội ngũ GV cơ hữu của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 24. Công khai tài chính của CSGD đại học, cao đẳng năm học 2017-2018
 • Biểu 6. Công khai số lượng SV các hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 7. Công khai danh sách CB GV tham gia từng CTĐT hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2017-2018
 • Biểu 8. Công khai danh sách CB, GV, NV của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017-2018
 • Biểu 9. Công khai danh sách các GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia từng CTĐT năm học 2017-2018
 • Biểu 10. Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2017-2018

– Số liệu ba công khai Cập nhật thay đổi ngày 02/6/2017 (Biểu 1, Biểu 23, Biểu 24, Biểu 7, Biểu 8, Biểu 9)

–  Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2016-2017 (Đợt tháng 3/2017) Các biểu mẫu đính kèm:

 • Biểu 1. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 20. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 21. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 22. Công khai cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 23. Công khai thông tin về đội ngũ GV cơ hữu của CSGD đại học năm học 2016 – 2017
 • Biểu 24. Công khai tài chính của CSGD đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017
 • Biểu 6. Công khai số lượng SV các hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 7. Công khai danh sách CB GV tham gia từng CTĐT hệ chính quy của CSGD đại học năm học 2016-2017
 • Biểu 8. Công khai danh sách CB, GV, NV của trường (phân theo đơn vị) năm học 2016-2017
 • Biểu 9. Công khai danh sách các GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia từng CTĐT năm học 2016-2017
 • Biểu 10. Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2016 – 2017

Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2016-2017 (Đợt tháng 10/2016) [Các biểu mẫu đính kèm: Biểu 1. Biểu 20. Biểu 21. Biểu 22. Biểu 23. Biểu 24. Biểu 6. Biểu 7. Biểu 8. Biểu 9. Biểu 10]

+ Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN năm 2015

+ Kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận kiểm tra của ĐHTN ngày 24/4/2015

+ Báo cáo thực hiện ba công khai năm học 2015-2016 (01/3/2016)  (Kèm biểu mẫu)

+ Báo cáo thực hiện công tác ba công khai năm học 2015-2016_tháng 10/2015  (Kèm biểu mẫu)