Chuẩn đầu ra từng chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy cho các khóa từ K16 ban hành năm 2017

Quyết định số 690/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng các khóa từ K16 ngày 30/6/2017 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy

QĐ số 90/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ngày 25/01/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHCNTT&TT. [Tải về]


Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014

Quyết định số 970/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014 ngày 02/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung ban hành năm 2012

Quyết định số 589/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung  ngày 21/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]


 Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học  ban hành năm 2011

Quyết định số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]

Các chương tình đào tạo được ban hành theo QĐ số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/11/2011 [Tải về]