Chuẩn đầu ra từng chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 293/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tiến sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 ngày 29/4/2022 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 288/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 ngày 28/4/2022 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO chương trình đào tạo trình độ đại học áp dụng cho các khóa từ K20

Quyết định số 415/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 30/6/2021 V/v ban hành Chuẩn đầu ra theo định hướng CDIO chương trình đào tạo trình độ đại học áp dụng cho các khóa từ K20 [Tải về]

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học xây dựng mới năm 2021

Quyết định số 259/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 15/4/2021 V/v ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học xây dựng mới năm 2021 [Tải về]

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông – chuyên ngành Hệ thống viễn thông hệ đại học chính quy áp dụng theo cơ chế đào tạo đặc thù

Quyết định số 122/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 16/3/2020 V/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông – chuyên ngành Hệ thống viễn thông hệ đại học chính quy áp dụng theo cơ chế đào tạo đặc thù [Tải về]

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin quản lý

Quyết định số 306/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin quản lý ngày 01/4/2019 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao hệ đại học chính quy

Quyết định số 225/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao hệ đại học chính quy ngày 13/3/2019 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin hệ đại học chính quy áp dụng theo cơ chế đào tạo đặc thù

– Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin hệ đại học chính quy áp dụng theo cơ chế đào tạo đặc thù ngày 13/3/2019 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

– Quyết định số 122/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông – chuyên ngành Hệ thống viễn thông hệ đại học chính quy áp dụng theo cơ chế đào tạo đặc thù ngày 16/3/2020 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy

Quyết định số 849/ĐHCNTT&TT-ĐBCL V/v điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy ngày 24/9/2018 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

Quyết định số 999/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông ngày 08/12/2017 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy cho các khóa từ K16 ban hành năm 2017

Quyết định số 690/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng các khóa từ K16 ngày 30/6/2017 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy

QĐ số 90/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ngày 25/01/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHCNTT&TT. [Tải về]


Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014

Quyết định số 970/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014 ngày 02/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung ban hành năm 2012

Quyết định số 589/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung  ngày 21/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]


 Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học  ban hành năm 2011

Quyết định số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]

Các chương tình đào tạo được ban hành theo QĐ số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/11/2011 [Tải về]