Chuẩn đầu ra từng chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

Quyết định số 999/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông ngày 08/12/2017 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy cho các khóa từ K16 ban hành năm 2017

Quyết định số 690/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng các khóa từ K16 ngày 30/6/2017 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy

QĐ số 90/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ngày 25/01/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHCNTT&TT. [Tải về]


Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014

Quyết định số 970/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014 ngày 02/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. [Tải về]


Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung ban hành năm 2012

Quyết định số 589/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung  ngày 21/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]


 Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học  ban hành năm 2011

Quyết định số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. [Tải về]

Các chương tình đào tạo được ban hành theo QĐ số 538/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/11/2011 [Tải về]