Công văn triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN

# File Description File size Downloads
1 pdf Công văn số 142/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 07/5/2020 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra năm 2020 ĐH CNTT&TT
706 KB 211
2 pdf Thông báo số 141/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 07/5/2020 về việc tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020 ĐH CNTT&TT
405 KB 195
3 pdf Quyết định số 136/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/3/2020 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020. ĐHCNTT&TT
655 KB 210
4 pdf Quyết định số 135/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/3/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020 ĐH CNTT&TT
621 KB 205
5 pdf Quyết định số 424/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
2 MB 274
6 pdf Công văn số 147/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 03/5/2019 V/v phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
3 MB 276
7 pdf Thông báo số 146/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 03/5/2019 V/v tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
2 MB 261
8 pdf Quyết định số 327/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
1 MB 255
9 pdf Quyết định số 326/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019 ĐHCNTT&TT
1 MB 265
10 pdf CV số 148/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 08/5/2018 V/v phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 ĐHCNTT&TT
2 MB 321
11 pdf QĐ số 337/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 03/5/2018 V/v thành lập Hội đồng đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 ĐHCNTT&TT
1 MB 335
12 pdf QĐ số 508/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 05/5/2017 V/v Thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 ĐHCNTT&TT
1 MB 389
13 pdf Công văn số 136/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 26/4/2018 V/v tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 ĐHCNTT&TT
2 MB 353
14 pdf QĐ số 167/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 ĐHCNTT&TT
1 MB 331
15 pdf QĐ số 166/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 ĐHCNTT&TT
908 KB 241
16 doc Công văn số 181/ĐHTN V/v triển khai đánh giá SVTN theo CĐR 2017 (ngày 10/02/2017) ĐHTN
25 KB 447
17 doc CV số 1793/ ĐHTN ngày 05/8/2016 v/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016 ĐHTN
34 KB 371
18 pdf CV số 151/ĐHCNTT&TT v/v triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN năm 2016 335 KB 387
19 pdf CV số 119/ĐHCNTT&TT v/v đề nghị không đánh giá HTSVTN theo CĐR năm 2016 ĐHCNTT&TT
594 KB 490
20 pdf TB so 56/ĐHCNTT&TT Vv trien khai DG HTSVTN năm 2015 ĐHCNTT&TT
638 KB 364
21 pdf QĐ số 242/QĐ-ĐHCNTT&TT_TL Ban chỉ đạo đánh giá HTSVTN 2015 ĐHCNTT&TT
1 MB 417
22 pdf CV số 36/ĐHCNTT&TT v/v đăng ký CTĐT DG HTSVTN 2015 ĐHCNTT&TT
493 KB 367
23 jpg CV số 99/ĐHTN v/v triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 ĐHTN
807 KB 387