Công văn triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 142/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 07/5/2020 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra năm 2020ĐH CNTT&TT
706 KB 64
pdf Thông báo số 141/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 07/5/2020 về việc tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020ĐH CNTT&TT
405 KB 65
pdf Quyết định số 136/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/3/2020 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020.ĐHCNTT&TT
655 KB 72
pdf Quyết định số 135/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 25/3/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020ĐH CNTT&TT
621 KB 69
pdf Quyết định số 424/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
2 MB 122
pdf Công văn số 147/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 03/5/2019 V/v phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
3 MB 125
pdf Thông báo số 146/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 03/5/2019 V/v tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
2 MB 109
pdf Quyết định số 327/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
1 MB 114
pdf Quyết định số 326/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019ĐHCNTT&TT
1 MB 107
pdf CV số 148/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 08/5/2018 V/v phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018ĐHCNTT&TT
2 MB 166
pdf QĐ số 337/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 03/5/2018 V/v thành lập Hội đồng đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018ĐHCNTT&TT
1 MB 178
pdf QĐ số 508/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 05/5/2017 V/v Thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 259
pdf Công văn số 136/TB-ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 26/4/2018 V/v tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018ĐHCNTT&TT
2 MB 203
pdf QĐ số 167/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 118
pdf QĐ số 166/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017ĐHCNTT&TT
908 KB 106
docx Công văn số 181/ĐHTN V/v triển khai đánh giá SVTN theo CĐR 2017 (ngày 10/02/2017)ĐHTN
25 KB 286
doc CV số 1793/ ĐHTN ngày 05/8/2016 v/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016ĐHTN
34 KB 229
pdf CV số 151/ĐHCNTT&TT v/v triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN năm 2016335 KB 234
pdf CV số 119/ĐHCNTT&TT v/v đề nghị không đánh giá HTSVTN theo CĐR năm 2016ĐHCNTT&TT
594 KB 229
pdf TB so 56/ĐHCNTT&TT Vv trien khai DG HTSVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
638 KB 225
pdf QĐ số 242/QĐ-ĐHCNTT&TT_TL Ban chỉ đạo đánh giá HTSVTN 2015ĐHCNTT&TT
1 MB 265
pdf CV số 36/ĐHCNTT&TT v/v đăng ký CTĐT DG HTSVTN 2015ĐHCNTT&TT
493 KB 233
jpg CV số 99/ĐHTN v/v triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015ĐHTN
807 KB 242