Công văn triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf QĐ số 508/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 05/5/2017 V/v Thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 48
pdf QĐ số 167/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng các chủ đề đánh giá phục vụ công tác đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017ĐHCNTT&TT
1 MB 51
pdf QĐ số 166/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017ĐHCNTT&TT
908 KB 50
docx Công văn số 181/ĐHTN V/v triển khai đánh giá SVTN theo CĐR 2017 (ngày 10/02/2017)ĐHTN
25 KB 69
doc CV số 1793/ ĐHTN ngày 05/8/2016 v/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016ĐHTN
34 KB 80
pdf CV số 151/ĐHCNTT&TT v/v triển khai hoạt động đánh giá HTSVTN năm 2016335 KB 84
pdf CV số 119/ĐHCNTT&TT v/v đề nghị không đánh giá HTSVTN theo CĐR năm 2016ĐHCNTT&TT
594 KB 80
pdf QĐ số 357/QĐ-ĐHCNTT&TT_thành lập hội đồng đánh giá HTSVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
2 MB 82
pdf CV số 143/ĐHCNTT&TT_Đánh giá HTSVTN 2015481 KB 77
pdf QĐ số 310_TL HĐ thẩm định chủ đề ĐGHTSVTN 2015ĐHCNTT&TT
1 MB 77
pdf QĐ số 309_TL HĐ chuyên môn xây dựng chủ đề đánh giá 2015ĐHCNTT&TT
2 MB 90
pdf TB so 56/ĐHCNTT&TT Vv trien khai DG HTSVTN năm 2015ĐHCNTT&TT
638 KB 72
pdf QĐ số 242/QĐ-ĐHCNTT&TT_TL Ban chỉ đạo đánh giá HTSVTN 2015ĐHCNTT&TT
1 MB 76
pdf CV số 36/ĐHCNTT&TT v/v đăng ký CTĐT DG HTSVTN 2015ĐHCNTT&TT
493 KB 82
jpg CV số 99/ĐHTN v/v triển khai đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015ĐHTN
807 KB 85