Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

           Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác thanh tra

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã định; ra quyết định thanh tra; văn bản kết luận thanh tra và các quyết định có liên quan sau thanh tra.

b) Tổng hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường, báo cáo Hiệu trưởng để chuyển đến địa chỉ cần thiết; phối hợp với Bộ phận Tổ chức Cán bộ, với các phòng chức năng và hệ thống thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

d) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong trường.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

f) Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi cử… đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi cử… đối với HSSV thuộc các hệ đào tạo trong trường.

g) Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc ban hành các quy trình, quy định cụ thể về công tác thanh tra của nhà trường.

h) Giúp việc Hiệu trưởng tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý theo đúng quy định của pháp lệnh khiếu nại tố cáo của Nhà nước; phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

i) Kiến nghị với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý.

2. Công tác khảo thí

a) Tham mưu trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí của trường theo các quy định hiện hành.

b) Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với các yêu cầu đào tạo các ngành, các hệ bậc đào tạo; quản lý, bảo mật hệ thống ngân hàng đề thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tổ chức thi: Chuẩn bị vật tư cho kỳ thi, ra đề thi, bảo quản bài thi, cắt phách, hồi phách, chấm thi và chuyển giao kết quả thi.

e) Chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp trong việc tổ chức thi kết thúc học phần với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy, quản lý dữ liệu thi.

f) Phối hợp với các khoa/bộ môn tổ chức làm đề thi, in sao và bảo mật đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và một số kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

g) Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ bài thi trong thời gian theo qui chế đào tạo; làm thủ tục hủy bài thi khi hết hạn lưu trữ.

h) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại và phúc khảo bài thi của thí sinh hoặc người học.

i) Phối hợp trong việc thực hiện thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên.

j) Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại đơn vị, báo cáo kết quả cho Đại học Thái Nguyên.

k) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến các quy định và hướng dẫn thực hiện về công tác Đảm bảo chất lượng của trường.

b) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phổ biến và tuyên truyền các văn bản cũng như hiệu quả của các hoạt động Đảm bảo chất lượng tới các đơn vị, cá nhân trong trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác Đảm bảo chất lượng.

c) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá ngoài theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc lập kế hoạch cải thiện chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

e) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, bộ môn và trung tâm.

f) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn/tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể như: Xây dựng, rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo; đánh giá chất lượng đạt chuẩn đầu ra của sinh viên trước khi tốt nghiệp; công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác khảo sát ý kiến của sinh viên về đánh giá hiệu quả môn học và đánh giá chất lượng đào tạo trước khi sinh viên tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ phòng, ban.

i) Công bố các kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng; điều kiện đảm bảo chất lượng tại mục 3 công khai trên website và phương tiện thông tin khác khi được Ban Giám hiệu phê duyệt.

j) Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài.

k) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng do cấp trên tổ chức.

l) Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn về hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc trường.

m) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

n) Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng giao.

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công tại đơn vị Công tác kiêm nhiệm,
học tập, bồi dưỡng
A LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
1

ThS. Ngô Thị Lan Phương

SĐT: 0975.272.359

Email: ntlphuong@ictu.edu.vn

Trưởng phòng – Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của Phòng.

– Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác:

+ Khảo thí;

+ Đánh giá cơ sở giáo dục;

+ Ba công khai;

+ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Đưa thông tin của Phòng lên website;

+ Xây dựng Quy trình ĐBCL;

– Thực hiện các công tác khác do Ban Giám hiệu phân công.

Giảng dạy tại bộ môn  HTTT, Khoa CNTT (30%)

2

ThS. Phạm Văn Ngọc

SĐT: 0915.900.226

Email: pvngoc@ictu.edu.vn

Phó Trưởng phòng – Giúp Trưởng phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác:+ Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy;

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng của các Quy trình ĐBCL.

– Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng, Ban Giám hiệu phân công.

– Giảng dạy tại bộ môn ĐTVT, Khoa CNĐT &TT (30%);

– Kiêm nhiệm công tác công đoàn trường và CĐBP)

3

ThS. Nguyễn Thu Hương

SĐT: 0982.734.973

Email: nthuong@ictu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

– Giúp Trưởng phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác:

+ Đánh giá chương trình đào tạo;

+ Xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra CTĐT;

+ Đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT cho sinh viên tốt nghiệp;

+ Khảo sát lấy ý kiến phản hồi;

– Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng, Ban Giám hiệu phân công.

Giảng dạy tại bộ môn  HTTT, Khoa CNTT (30%)

B CÁN BỘ NHÂN VIÊN
   Bộ phận Thanh tra
4

ThS. Đào Thị Phượng

SĐT: 0987.995.285

Email: dtphuongcndttt@ictu.edu.vn

Giảng viên – Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học đã được phê duyệt- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng- Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh môi trường

– Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi (thi học kỳ, thi chuẩn CNTT cơ bản, A2…)

– Phối hợp thực hiện báo cáo tháng, quý, năm

– Phối hợp trong việc thống kê kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi

– Phối hợp chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi. Thu nhận giấy thi, giấy nháp thừa

– Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý sinh viên, quản lý khoa học, tài chính, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất

– Phối hợp giúp việc Hiệu trưởng tại phòng tiếp công dân

– Trực coi thi trắc nghiệm; phối hợp trực thi, trực phòng

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng giao

Giảng dạy tại bộ môn ĐTVT, Khoa CNĐT &TT (30%)

   Bộ phận Khảo thí
5 050906104

KS. Ngô Thị Thùy Linh

SĐT: 0818.180.318

Email: linhntt@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Quản lý bài thi hệ chính quy:- Quản lý, theo dõi, thống kê tình hình sử dụng giấy thi, giấy nháp, giấy photo, túi thi, nhãn niêm phong,…

Theo dõi, thực hiện chấm công làm việc cuối tuần.

– Quản lý thi chuẩn ngoại ngữ cho sinh viên.

– Triển khai thực hiện các báo cáo và lập kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí.

– Tham gia coi thi tỉnh ngoài; Trực thi, trực phòng và trực coi thi trắc nghiệm.

– Phối hợp quản lý bài thi hệ phi chính quy, hệ cao học.

– Phối hợp thực hiện các báo cáo và lập kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công.

– Thực hiện xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

6 050907106

ThS. Trịnh Thị Thủy

SĐT: 0984.681.023

Email: ttthuyttkt@ictu.edu.vn

Chuyên viên Quản lý và triển khai các hoạt động xây dựng, rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi/đề thi.

– Quản lý các trắc nghiệm.

– Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi trắc nghiệm.

– Lập bảng phân công trực thi trắc nghiệm, coi thi cao học; lịch trực phòng theo từng tuần.

– Quản lý bài thi hệ phi chính quy, cao học, các lớp ngoài trường.

– Thực hiện báo cáo thống kê kết quả thi.

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ.

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực thi trắc nghiệm; trực phòng.

– Thực hiện xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo phân công.

– Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá CSGD và CTĐT.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

7 050909105

ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy

SĐT: 0972.491.202

Email: ntmthuy@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Quản lý và sao in đề thi các hệ đối với các hình thức thi tự luận, vấn đáp, thực hành.

– Quản lý, theo dõi và vận hành hệ thống ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp, thực hành.

– Thống kê số tiết ra đề cho GV.

– Phối hợp chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi.

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ đề thi..

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực thi, trực phòng và trực coi thi trắc nghiệm.

– Phối hợp rà soát và bổ sung NHCHT/đề thi.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công.

– Thực hiện xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

  Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục
8 050910108

ThS. Vũ Thu Ánh

SĐT: 0982.875.421

Email: vtanh@ictu.edu.vn

 Chuyên viên – Triển khai các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

– Triển khai thực hiện công tác ba công khai và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; các hoạt động cải thiện chất lượng, khắc phục tồn tại.

– Triển khai các hoạt động xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng của Trường.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của phòng.

Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CTĐT.

Theo dõi, thực hiện chấm công.

– Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến cung ứng giấy thi và giấy nháp.

– Quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định.

– Thực hiện công tác văn phòng, lưu trữ của phòng.

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực coi thi trắc nghiệm.

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

9

050913111

CN. Phạm Thị Diệp

SĐT: 0388.206.620

Emai: ptdiep@ictu.edu.vn

Chuyên viên

– Triển khai các hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT cho SVTN.

– Triển khai các hoạt động lấy ý kiến phản hồi.

– Triển khai công tác dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CSGD.

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CTĐT.

– Thực hiện xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo phân công.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công.

– Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến cung ứng giấy thi và giấy nháp.

– Tham gia coi thi tỉnh ngoài; Trực coi thi trắc nghiệm.

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

10 050907107

ThS. Lý Mỹ Vi

SĐT: 01245.206.191

Email: lmvi@ictu.edu.vn

– Triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

– Triển khai các hoạt động liên quan đến rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn đầu ra.

– Thực hiện công tác 3 công khai và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Phòng.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD đươc phân công.

– Triển khai, chuẩn bị các hồ sơ minh chứng phục vụ công tác chấm thi đua của nhà trường (thi đua khối, thi đua lĩnh vực).

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực coi thi trắc nghiệm.

– Thực hiện xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo phân công.

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CSGD.

– Quản lý Website, Email của phòng.

– Thống kê công tác tập huấn của phòng.

– Đánh phách, dọc phách bài thi: Hệ chính quy; Hệ phi chính quy, cao học Trực thi và trực phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động