Hoạt động lấy ý kiến phản hồi – Công văn triển khai

Thông báo số 393/TB-ĐH CNTT&TT V/v khảo sát lấy ý kiến của viên chức, người lao động về các hoạt động trong nhà trường và chất lượng hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên khối phòng/trung tâm năm học 2020 – 2021

Thông báo số 424/TB-ĐHCNTT&TT ngày 18/11/2020 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi  của người học về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 – 2021

Thông báo số 381/TB-ĐH CNTT&TT V/v lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên về chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm năm học 2019 – 2020

Thông báo số 225/TB-ĐH CNTT&TT V/v lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng phục vụ của khối Phòng, Trung tâm năm học 2019 – 2020

Thông báo số 121/TB-ĐHCNTT&TT ngày 16/4/2020 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi về đánh giá hoạt động dạy và học Online học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Thông báo số 369/TB-ĐHCNTT&TT ngày 11/10/2019 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020 

Thông báo số 214/TB-ĐHCNTT&TT ngày 21/6/2019 V/v Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về hiệu quả trong công tác quản lý đối với cán bộ quản lý cấp Khoa 

Thông báo số 168/TB-ĐHCNTT&TT ngày 17/5/2019 V/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng phục vụ của các Phòng, Trung tâm

Công văn số 387/ĐHCNTT&TT ngày 10/12/2018 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hiệu quả môn học năm học 2018 -2019

Công văn số 396/TB-ĐHCNTT&TT ngày 29/11/2017 V/v Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học viên và sinh viên (có hướng dẫn kèm theo)

Công văn số 03/ĐH CNTT&TT V/v Triển khai lấy ý kiến phản hồi đối với các Phòng/Trung tâm, các Khoa/Bộ môn (có hướng dẫn kèm theo)

CV số 120/ĐHCNTT&TT v/v lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động của các phòng chức năng

CV số 75/ĐHCNTT&TT v/v triển khai lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động của Phòng Khảo thí và ĐBCLGD