Hoạt động lấy ý kiến phản hồi – Công văn triển khai

Thông báo số 424/TB-ĐHCNTT&TT ngày 18/11/2020 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi  của người học về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 – 2021

Thông báo số 381/TB-ĐH CNTT&TT V/v lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên về chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm năm học 2019 – 2020

Thông báo số 225/TB-ĐH CNTT&TT V/v lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng phục vụ của khối Phòng, Trung tâm năm học 2019 – 2020

Thông báo số 121/TB-ĐHCNTT&TT ngày 16/4/2020 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi về đánh giá hoạt động dạy và học Online học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Thông báo số 369/TB-ĐHCNTT&TT ngày 11/10/2019 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020 

Thông báo số 214/TB-ĐHCNTT&TT ngày 21/6/2019 V/v Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về hiệu quả trong công tác quản lý đối với cán bộ quản lý cấp Khoa 

Thông báo số 168/TB-ĐHCNTT&TT ngày 17/5/2019 V/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng phục vụ của các Phòng, Trung tâm

Công văn số 387/ĐHCNTT&TT ngày 10/12/2018 V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hiệu quả môn học năm học 2018 -2019

Công văn số 396/TB-ĐHCNTT&TT ngày 29/11/2017 V/v Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học viên và sinh viên (có hướng dẫn kèm theo)

Công văn số 03/ĐH CNTT&TT V/v Triển khai lấy ý kiến phản hồi đối với các Phòng/Trung tâm, các Khoa/Bộ môn (có hướng dẫn kèm theo)

CV số 120/ĐHCNTT&TT v/v lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động của các phòng chức năng

CV số 75/ĐHCNTT&TT v/v triển khai lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động của Phòng Khảo thí và ĐBCLGD