Công tác dự giờ

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021ĐBCL
1,008 KB 20
pdf Mẫu 1.4 --- Báo cáo tổng kết công tác dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
420 KB 68
pdf Mẫu 1.3 --- Phiếu tổng hợp kết quả dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
251 KB 54
pdf Mẫu 1.2 c --- Phiếu dự giờ thực hành (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
301 KB 47
pdf Mẫu 1.2 b --- Phiếu dự giờ thảo luận (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
311 KB 44
pdf Mẫu 1.2 a --- Phiếu dự giờ lý thuyết (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
330 KB 45
pdf Mẫu 1.1 --- Kế hoạch dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
189 KB 49
pdf Thông báo số 21 ngày 13/01/2020 V/v triển khai công tác dự giờ và đổi mới PPGD học kỳ II năm học 2019 - 2020ĐBCL
846 KB 80
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020ĐBCL
2 MB 115
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019ĐBCL
1 MB 118
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019ĐBCL
2 MB 112
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018ĐBCL
1 MB 186
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2017-2018ĐBCL
1 MB 203
pdf Mau phieu nhan xet gio giang mau (MẪU CŨ)ĐBCL
121 KB 237
pdf Mẫu_Phiếu dự giờ (MẪU CŨ)ĐBCL
238 KB 400
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2016-2017ĐBCL
1 MB 193
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2016-2017ĐBCL
1 MB 185
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2015-2016ĐBCL
788 KB 1004
pdf Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ đột xuất học kỳ 2 năm học 2015-2016ĐBCL
762 KB 1248
doc Mẫu_Báo cáo kết quả dự giờ theo từng học kỳĐBCL
59 KB 413