Công tác dự giờ

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ II năm học 2020 -2021ĐBCL
936 KB 17
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ I năm học 2020 - 2021ĐBCL
1,008 KB 48
pdf Mẫu 1.4 --- Báo cáo tổng kết công tác dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
420 KB 100
pdf Mau phieu nhan xet gio giang mauĐBCL
121 KB 260
pdf Mẫu 1.3 --- Phiếu tổng hợp kết quả dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
251 KB 76
pdf Mẫu 1.2 c --- Phiếu dự giờ thực hành (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
301 KB 65
pdf Mẫu 1.2 b --- Phiếu dự giờ thảo luận (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
311 KB 63
pdf Mẫu 1.2 a --- Phiếu dự giờ lý thuyết (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
330 KB 63
pdf Mẫu 1.1 --- Kế hoạch dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
189 KB 66
pdf Thông báo số 21 ngày 13/01/2020 V/v triển khai công tác dự giờ và đổi mới PPGD học kỳ II năm học 2019 - 2020ĐBCL
846 KB 96
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020ĐBCL
2 MB 135
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019ĐBCL
1 MB 135
pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019ĐBCL
2 MB 134
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018ĐBCL
1 MB 203
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2017-2018ĐBCL
1 MB 231
pdf Mẫu_Phiếu dự giờ (MẪU CŨ)ĐBCL
238 KB 425
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2016-2017ĐBCL
1 MB 214
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2016-2017ĐBCL
1 MB 206
pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2015-2016ĐBCL
788 KB 1120
pdf Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ đột xuất học kỳ 2 năm học 2015-2016ĐBCL
762 KB 1328
doc Mẫu_Báo cáo kết quả dự giờ theo từng học kỳĐBCL
59 KB 430