Công tác dự giờ

# File Description File size Downloads
1 pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ II năm học 2020 -2021 ĐBCL
936 KB 166
2 pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ I năm học 2020 - 2021 ĐBCL
1.008 KB 173
3 pdf Mẫu 1.4 --- Báo cáo tổng kết công tác dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
420 KB 239
4 pdf Mau phieu nhan xet gio giang mau ĐBCL
121 KB 440
5 pdf Mẫu 1.3 --- Phiếu tổng hợp kết quả dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
251 KB 205
6 pdf Mẫu 1.2 c --- Phiếu dự giờ thực hành (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
301 KB 271
7 pdf Mẫu 1.2 b --- Phiếu dự giờ thảo luận (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
311 KB 208
8 pdf Mẫu 1.2 a --- Phiếu dự giờ lý thuyết (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
330 KB 234
9 pdf Mẫu 1.1 --- Kế hoạch dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020) ĐH CNTT&TT
189 KB 199
10 pdf Thông báo số 21 ngày 13/01/2020 V/v triển khai công tác dự giờ và đổi mới PPGD học kỳ II năm học 2019 - 2020 ĐBCL
846 KB 278
11 pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 ĐBCL
2 MB 278
12 pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 ĐBCL
1 MB 253
13 pdf Tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 ĐBCL
2 MB 280
14 pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 ĐBCL
1 MB 358
15 pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2017-2018 ĐBCL
1 MB 371
16 pdf Mẫu_Phiếu dự giờ (MẪU CŨ) ĐBCL
238 KB 632
17 pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 2 năm học 2016-2017 ĐBCL
1 MB 350
18 pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2016-2017 ĐBCL
1 MB 326
19 pdf Báo cáo tổng kết công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2015-2016 ĐBCL
788 KB 2037
20 pdf Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ đột xuất học kỳ 2 năm học 2015-2016 ĐBCL
762 KB 2170
21 doc Mẫu_Báo cáo kết quả dự giờ theo từng học kỳ ĐBCL
59 KB 559