Hoạt động lấy ý kiến phản hồi – Báo cáo

Báo cáo Sinh viên đánh giá hiệu quả môn học

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2020 – 2021 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2020 – 2021 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2019 – 2020 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2019 – 2020 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018 – 2019 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018 – 2019 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2016 – 2017 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2016 – 2017 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2015 – 2016 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2015 – 2016 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2014 – 2015 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2014 – 2015 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2013 – 2014 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2013 – 2014 kỳ 1

Báo cáo Khảo sát SV trước khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến phản hồi đánh giá khóa học của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2019 – 2020

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến phản hồi đánh giá khóa học của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2018 – 2019

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến phản hồi đánh giá khóa học của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2017 – 2018

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2015

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2014

Báo cáo Khảo sát về chất lượng hoạt động các Phòng/Trung tâm

– Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của viên chức, người lao động về các hoạt động trong nhà trường và chất lượng hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên khối phòng/trung tâm năm học 2020 – 2021

– Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về đánh giá chất lượng phục vụ của khối Phòng, Trung tâm năm học 2019 – 2020

– Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về đánh giá chất lượng phục vụ của khối Phòng, Trung tâm năm học 2019 – 2020

– Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về đánh giá chất lượng phục vụ của khối Phòng/Trung tâm năm học 2018 – 2019

– Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động các Phòng/Trung tâm chức năng và các Khoa/Bộ môn chuyên môn năm 2016

– Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động các phòng CN năm 2015

Báo cáo Khảo sát về chất lượng quản lý của cán bộ quản lý cấp khoa

– Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về hiệu quả trong công tác quản lý đối với cán bộ quản lý cấp Khoa năm học 2018 – 2019