Hoạt động lấy ý kiến phản hồi – Báo cáo

Báo cáo Sinh viên đánh giá hiệu quả môn học

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2016 – 2017 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2016 – 2017 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2015 – 2016 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2015 – 2016 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2014 – 2015 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2014 – 2015 kỳ 1

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2013 – 2014 kỳ 2

Báo cáo người học đánh giá hiệu quả môn học năm học 2013 – 2014 kỳ 1

Báo cáo Khảo sát SV trước khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2015

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2014

Báo cáo Khảo sát về chất lượng hoạt động các Phòng chức năng

– Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động các phòng CN năm 2015

– Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBGV về chất lượng hoạt động các Phòng/Trung tâm chức năng và các Khoa/Bộ môn chuyên môn năm 2016