Mẫu biểu, văn bản của Bộ GD&ĐT

# File Description File size Downloads
1 pdf Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
1 MB 211
2 doc Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
43 KB 222
3 pdf Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
465 KB 197
4 doc Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
76 KB 204
5 pdf Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
608 KB 201
6 doc Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
42 KB 179
7 pdf Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1668 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
1 MB 262
8 doc Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1668 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Cục QLCL
124 KB 189
9 pdf Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 V/v Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bộ GD&ĐT
924 KB 248
10 pdf Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Cục QLCL
876 KB 262
11 pdf Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH Cục QLCL
1 MB 274
12 pdf Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá ngoài CSGDĐH Cục QLCL
775 KB 243
13 pdf Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn tự đánh giá CSGDĐH Cục QLCL
1 MB 261
14 pdf Quyết định số 2233/QĐ-BGDĐT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT ngày 04/7/2017 (Hướng dẫn sửa đổi liên quan ĐGN CSGD) Bộ GD&ĐT
9 MB 263
15 pdf Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 V/v Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Bộ GD&ĐT
20 MB 376
16 pdf CV Số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 V/v Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Cục KT&KĐCLGD
881 KB 339
17 doc CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN Cục KT&KĐCLGD
330 KB 387
18 doc VBHN số 06/VBHN-BGDDT_ngày 04/3/2014_Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường ĐH (QD65-2007, TT37-2012) Bộ GD&ĐT
115 KB 369
19 doc Thông tư số 38/2013/TT-BGDDT_ngày 29/11/2013_Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Bộ GD&ĐT
161 KB 339
20 doc CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 23/5/2013_Hướng dẫn sử dụng tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường đại học Bô GD&ĐT
148 KB 193
21 doc CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 09/5/2013_Hướng dẫn TĐG trường đại học, CĐ và TCCN Cục KT&KĐCLGD
650 KB 396
22 pdf aun_qa_guideline (Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn của AUN) 624 KB 830
23 pdf aun_qa_manual (Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn của AUN) 1 MB 7803
24 pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016 Bộ GD&ĐT
433 KB 217
25 pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT Cục KT&KĐCLGD
2 MB 408
26 pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT Cục KT&KĐCLGD
976 KB 402
27 pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Cục KT&KĐCLGD
627 KB 445
28 pdf Thông tư số 07/2015/TT-BGGDĐT ngày 16/4/2015 V/v ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ Bộ GD-ĐT
2 MB 174
29 pdf Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bộ GD&ĐT
371 KB 224