Báo cáo – Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng CTĐT sau hoạt động đánh giá CTĐT theo CĐR 2020

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra  – năm 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra  – năm 2018

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017

Báo cáo cải thiện sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2014

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2013