Công văn triển khai

# File Description File size Downloads
1 pdf Quyết định số 220/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 26/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống viễn thông thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
702 KB 237
2 pdf Quyết định số 268/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống viễn thông thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
2 MB 197
3 pdf Quyết định số 225/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
709 KB 171
4 pdf Quyết định số 266/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
2 MB 168
5 pdf Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
690 KB 170
6 pdf Quyết định số 265/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
2 MB 211
7 pdf Quyết định số 226/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
674 KB 178
8 pdf Quyết định số 267/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐHCNTT&TT
2 MB 184
9 pdf Thông báo số 150/TB-ĐHCNTT&TT ngày 13/5/2020 về việc kết luận tại cuộc họp triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA ĐH CNTT&TT
873 KB 185
10 pdf Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/3/2020 V/v Kết luận cuộc họp triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng phục vụ đánh giá chương trình đào tạo ĐHCNTT&TT
763 KB 194
11 pdf Công văn số 157/TB-ĐHCNTT&TT ngày 01/5/2019 về việc Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội đồng tự đánh giá 05 chương trình đào tạo năm 2019 ĐHCNTT&TT
935 KB 244
12 pdf Quyết định số 333/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện ĐH CNTT&TT
3 MB 239
13 pdf Quyết định số 332/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật viễn thông - chuyên ngành Điện tử ứng dụng ĐH CNTT&TT
3 MB 257
14 pdf Quyết định số 331/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Hệ thống viễn thông ĐH CNTT&TT
3 MB 229
15 pdf Quyết định số 330/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm ĐH CNTT&TT
3 MB 225
16 pdf Quyết định số 329/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin ĐH CNTT&TT
3 MB 247
17 pdf Công văn số 96/ĐHCNTT&TT ngày 26/3/2019 V/v Triển khai tự đánh giá CTĐT năm 2019 ĐH CNTT&TT
1 MB 335
18 pdf Công văn số 72/TB-ĐHCNTT&TT ngày 05/3/2019 V/v Thông báo kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2019 ĐHCNTT&TT
561 KB 260
19 pdf CV số 372/ĐHCNTT&TT ngày 30/10/2017 V/v phối hợp triển khai công tác tự đánh giá CTĐT năm 2017 ĐH CNTT&TT
547 KB 310
20 pdf Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý ĐHCNTT&TT
3 MB 332
21 pdf Quyết định số 840/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá ĐHCNTT&TT
2 MB 252
22 pdf Quyết định số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lậpHội đồng TĐG CTDT CN Kỹ thuật Điện tử truyền thông ĐH CNTT&TT
3 MB 300
23 pdf Quyết định số 367/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lập hội đồng TĐG CTDT Công nghệ thông tin ĐHCNTT&TT
3 MB 210
24 pdf CV số 3010/ĐHTN V/v triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (16/11/2016) ĐHTN
890 KB 330
25 pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT Cục KT&KĐCLGD
976 KB 423
26 pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT Cục KT&KĐCLGD
2 MB 431
27 pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Cục KT&KĐCLGD
627 KB 467
28 pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016 Bộ GD&ĐT
433 KB 240
29 pdf TB số 514/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/12/2014 V/v Chuẩn bị đón Đoàn ĐGN chương trình đào tạo ĐHCNTT&TT
982 KB 401
30 pdf CV số 501/ĐHCNTT&T_Đăng ký đánh giá ngoài CTDT năm 2014 ĐHCNTT&TT
459 KB 343
31 pdf CV_241_Triển khai tự đánh giá CTDT trong trường ĐHCNTT&TT
541 KB 421
32 pdf CV 230-Vv trien khai danh gia ngoai CTDT tai DHTN ĐHCNTT&TT
489 KB 343
33 pdf CV so 205_Triển khai đánh giá ngoài CTDT ĐHCNTT&TT
583 KB 368
34 pdf CV so 30-DH CNTTTT Vv trien khai hd DBCLG 2014 ĐHCNTT&TT
970 KB 376