Công văn triển khai

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Quyết định số 220/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 26/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống viễn thông thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
702 KB 51
pdf Quyết định số 268/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống viễn thông thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
2 MB 55
pdf Quyết định số 225/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
709 KB 44
pdf Quyết định số 266/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
2 MB 50
pdf Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
690 KB 43
pdf Quyết định số 265/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
2 MB 49
pdf Quyết định số 226/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/5/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
674 KB 46
pdf Quyết định số 267/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/6/2020 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm theo tiêu chuẩn AUN-QAĐHCNTT&TT
2 MB 47
pdf Thông báo số 150/TB-ĐHCNTT&TT ngày 13/5/2020 về việc kết luận tại cuộc họp triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QAĐH CNTT&TT
873 KB 57
pdf Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/3/2020 V/v Kết luận cuộc họp triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng phục vụ đánh giá chương trình đào tạoĐHCNTT&TT
763 KB 71
pdf Công văn số 157/TB-ĐHCNTT&TT ngày 01/5/2019 về việc Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội đồng tự đánh giá 05 chương trình đào tạo năm 2019ĐHCNTT&TT
935 KB 99
pdf Quyết định số 333/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiệnĐH CNTT&TT
3 MB 96
pdf Quyết định số 332/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật viễn thông - chuyên ngành Điện tử ứng dụngĐH CNTT&TT
3 MB 106
pdf Quyết định số 331/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Hệ thống viễn thôngĐH CNTT&TT
3 MB 100
pdf Quyết định số 330/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềmĐH CNTT&TT
3 MB 99
pdf Quyết định số 329/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tinĐH CNTT&TT
3 MB 92
pdf Công văn số 96/ĐHCNTT&TT ngày 26/3/2019 V/v Triển khai tự đánh giá CTĐT năm 2019ĐH CNTT&TT
1 MB 104
pdf Công văn số 72/TB-ĐHCNTT&TT ngày 05/3/2019 V/v Thông báo kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2019ĐHCNTT&TT
561 KB 98
pdf CV số 372/ĐHCNTT&TT ngày 30/10/2017 V/v phối hợp triển khai công tác tự đánh giá CTĐT năm 2017ĐH CNTT&TT
547 KB 181
pdf Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lýĐHCNTT&TT
3 MB 196
pdf Quyết định số 840/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoáĐHCNTT&TT
2 MB 95
pdf Quyết định số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lậpHội đồng TĐG CTDT CN Kỹ thuật Điện tử truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 156
pdf Quyết định số 367/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lập hội đồng TĐG CTDT Công nghệ thông tinĐHCNTT&TT
3 MB 75
pdf CV số 3010/ĐHTN V/v triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (16/11/2016)ĐHTN
890 KB 204
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 KB 287
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 282
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 KB 314
pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016Bộ GD&ĐT
433 KB 92
pdf TB số 514/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/12/2014 V/v Chuẩn bị đón Đoàn ĐGN chương trình đào tạoĐHCNTT&TT
982 KB 212
pdf CV số 501/ĐHCNTT&T_Đăng ký đánh giá ngoài CTDT năm 2014ĐHCNTT&TT
459 KB 210
pdf CV_241_Triển khai tự đánh giá CTDT trong trườngĐHCNTT&TT
541 KB 284
pdf CV 230-Vv trien khai danh gia ngoai CTDT tai DHTNĐHCNTT&TT
489 KB 215
pdf CV so 205_Triển khai đánh giá ngoài CTDTĐHCNTT&TT
583 KB 235
pdf CV so 30-DH CNTTTT Vv trien khai hd DBCLG 2014ĐHCNTT&TT
970 KB 224