Công văn triển khai hoạt động Tự đánh giá nhà trường

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 400/ĐHCNTT&TT ngày 04/9/2019 V/v Báo cáo việc thực hiện rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dụcĐH CNTT&TT
372 KB 57
pdf Quyết định số 747/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 19/8/2019 V/v kiện toàn Hội đồng Rà soát giữa chu kỳ sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CSGDĐHCNTT&TT
2 MB 56
pdf Công văn số 196/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 31/5/2019 V/v Phân công thực hiện rà soát, báo cáo giữa chu kỳ KĐCL CSGDĐH CNTT&TT
971 KB 52
pdf Công văn số 192/ĐHCNTT&TT ngày 14/5/2019 V/v Đăng ký thực hiện rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dụcĐHCNTT&TT
428 KB 47
pdf Công văn số 133/BC-ĐHCNTT&TT/ĐBCL ngày 23/4/2019 V/v Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021ĐHCNTT&TT
10 MB 142
pdf Công văn số 25/ĐHCNTT&TTT-ĐBCL ngày 18/01/2019 V/v phân công thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT (25 tiêu chuẩn/111 tiêu chí)ĐHCNTT&TT
382 KB 128
pdf TB số 207/TB-ĐHCNTT&TT V/v Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài857 KB 265
pdf CV số 270/ĐHCNTT&TT V/v Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dụcĐHCNTT&TT
463 KB 116
pdf CV số 129/ĐHCNTT&TT V/v Lấy ý kiến góp ý lần 2 cho bản dự thảo Báo cáo TĐG nhà trường473 KB 265
pdf Quyết định số 765/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v TL Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGDĐHCNTT&TT
2 MB 138