Công văn triển khai hoạt động Tự đánh giá nhà trường

# File Description File size Downloads
1 pdf Công văn số 400/ĐHCNTT&TT ngày 04/9/2019 V/v Báo cáo việc thực hiện rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ĐH CNTT&TT
372 KB 196
2 pdf Quyết định số 747/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 19/8/2019 V/v kiện toàn Hội đồng Rà soát giữa chu kỳ sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CSGD ĐHCNTT&TT
2 MB 193
3 pdf Công văn số 196/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 31/5/2019 V/v Phân công thực hiện rà soát, báo cáo giữa chu kỳ KĐCL CSGD ĐH CNTT&TT
971 KB 193
4 pdf Công văn số 192/ĐHCNTT&TT ngày 14/5/2019 V/v Đăng ký thực hiện rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục ĐHCNTT&TT
428 KB 170
5 pdf Công văn số 133/BC-ĐHCNTT&TT/ĐBCL ngày 23/4/2019 V/v Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021 ĐHCNTT&TT
10 MB 301
6 pdf Công văn số 25/ĐHCNTT&TTT-ĐBCL ngày 18/01/2019 V/v phân công thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT (25 tiêu chuẩn/111 tiêu chí) ĐHCNTT&TT
382 KB 259
7 pdf TB số 207/TB-ĐHCNTT&TT V/v Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài 857 KB 395
8 pdf CV số 270/ĐHCNTT&TT V/v Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐHCNTT&TT
463 KB 258
9 pdf CV số 129/ĐHCNTT&TT V/v Lấy ý kiến góp ý lần 2 cho bản dự thảo Báo cáo TĐG nhà trường 473 KB 393
10 pdf Quyết định số 765/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v TL Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGD ĐHCNTT&TT
2 MB 275