PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

           Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác khảo thí

a) Tham mưu trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí của trường theo các quy định hiện hành.

b) Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với các yêu cầu đào tạo các ngành, các hệ bậc đào tạo; quản lý, bảo mật hệ thống ngân hàng đề thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tổ chức thi: Chuẩn bị vật tư cho kỳ thi, ra đề thi, bảo quản bài thi, cắt phách, hồi phách, chấm thi và chuyển giao kết quả thi.

e) Chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp trong việc tổ chức thi kết thúc học phần với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy, quản lý dữ liệu thi.

f) Phối hợp với các khoa/bộ môn tổ chức làm đề thi, in sao và bảo mật đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và một số kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

g) Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ bài thi trong thời gian theo qui chế đào tạo; làm thủ tục hủy bài thi khi hết hạn lưu trữ.

h) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại và phúc khảo bài thi của thí sinh hoặc người học.

i) Phối hợp trong việc thực hiện thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên.

j) Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại đơn vị, báo cáo kết quả cho Đại học Thái Nguyên.

k) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến các quy định và hướng dẫn thực hiện về công tác Đảm bảo chất lượng của trường.

b) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phổ biến và tuyên truyền các văn bản cũng như hiệu quả của các hoạt động Đảm bảo chất lượng tới các đơn vị, cá nhân trong trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác Đảm bảo chất lượng.

c) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá ngoài theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc lập kế hoạch cải thiện chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

e) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, bộ môn và trung tâm.

f) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn/tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể như: Xây dựng, rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo; đánh giá chất lượng đạt chuẩn đầu ra của sinh viên trước khi tốt nghiệp; công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác khảo sát ý kiến của sinh viên về đánh giá hiệu quả môn học và đánh giá chất lượng đào tạo trước khi sinh viên tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ phòng, ban.

i) Công bố các kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng; điều kiện đảm bảo chất lượng tại mục 3 công khai trên website và phương tiện thông tin khác khi được Ban Giám hiệu phê duyệt.

j) Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài.

k) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng do cấp trên tổ chức.

l) Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn về hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc trường.

m) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

n) Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng giao.

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công tại đơn vị Công tác kiêm nhiệm,
học tập,
bồi dưỡng
A LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
1 Ngô Thị Lan Phương

ThS. Ngô Thị Lan Phương

SĐT: 0975.272.359

Email: ntlphuong@ictu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

– Tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của Phòng.

–  Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng.

– Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức của đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng.

–  Phụ trách trực tiếp công tác Khảo thí.

– Chịu trách nhiệm về nội dung và chỉ đạo thực hiện đưa thông tin của Phòng lên Website.

 

 

2 Phung The Huan

ThS. Phùng Thế Huân

SĐT: 0915.972.819

Email: pthuan@ictu.edu.vn

P. Trưởng phòng – Phụ trách công tác ĐBCLGD; tổ chức triển khai các hoạt động về các mảng công tác này.

–  Xây dựng kế hoạch của Trường về công tác ĐBCL.

– Theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác Tự đánh giá, cải thiện chất lượng sau Tự đánh giá của Phòng, nhà trường.

– Triển khai kế hoạch, nội dung hoạt động về công tác khảo thí &ĐBCL tại các bộ môn.

– Đề xuất, xây dựng kế hoạch và triển khai việc tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn… liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

– Thực hiện việc tổng hợp, viết báo cáo chung của Phòng.

– Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Phòng khi Lãnh đạo Trường, lãnh đạo Phòng điều động.

B CÁN BỘ NHÂN VIÊN
   Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục
3 050907107

ThS. Lý Mỹ Vi

SĐT: 01245.206.191

Email: lmvi@ictu.edu.vn

Chuyên viên

–  Thực hiện công tác ĐBCLGD:

+ Lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động ĐBCLGD của Phòng.

+ Tham gia triển khai các hoạt động: Đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp.

+ Theo dõi công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy.

+ Trực tiếp theo dõi, đôn đốc hoạt động Tự đánh giá cơ sở giáo dục tại các đơn vị.

+ Quyết toán các nguồn kinh phí liên quan đến hoạt động ĐBCLGD.

+ Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động ĐBCLGD tháng/quý/năm.

– Thu nhận các thông tin của Phòng để triển khai đưa thông tin lên Website.

– Tham gia coi thi trắc nghiệm trên máy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.

4 050910108

ThS. Vũ Thu Ánh

SĐT: 0982.875.421

Email: vtanh@ictu.edu.vn

Chuyên viên

– Thực hiện công tác ĐBCLGD.

+ Theo dõi, đôn đốc hoạt động đánh giá chương trình đào tạo; đánh giá sinh viên tốt nghiệp.

+ Triển khai thực hiện công tác 3 công khai.

+ Triển khai các hoạt động về lấy ý kiến phản hồi của người học, CB, GV… về chương trình đào tạo, chất lượng hoạt động của các đơn vị trong trường. Tổng hợp kết quả khảo sát.

+ Tham gia triển khai các hoạt động về ĐBCLGD: Đánh giá chương trình đào tạo, tự đánh giá cơ sở giáo dục, đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp.

– Tham gia coi thi trắc nghiệm trên máy.

– Quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định.

– Theo dõi công văn, giao nhận giấy tờ của Phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.

   Bộ phận Khảo thí
5 050906104

KS. Ngô Thị Thùy Linh

SĐT: 0945.333.445

Email: linhntt@ictu.edu.vn

Chuyên viên

– Về đề thi tự luận:

+ Tiếp nhận, thống kê theo dõi, lưu trữ, bảo mật ngân hàng đề.

+ Tiếp nhận lịch thi, kế hoạch thi của nhà trường.

+ Quản lý đề thi: Nhận đề thi; trộn đề thi; phối hợp với cán bộ nộp đề sao lưu, niêm phong, bảo mật đề thi; bàn giao đề cho cán bộ chuẩn bị vật chất thi; thống kê giáo viên nộp đề muộn; làm báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình ngân hàng đề.

+ Phối hợp triển khai kế hoạch xây dựng ngân hàng đề.

+ Thống kê tình hình thực hiện thi sau mỗi học kỳ.

+ Quản lý các loại sổ sách theo dõi của bộ phận khảo thí.

+ Ghi thông tin túi đề thi các hệ.

– Theo dõi số lượng sử dụng giấy photo, túi đựng đề thi.

– Tham gia coi thi trắc nghiệm trên máy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.

6 050907106

ThS. Trịnh Thị Thủy

SĐT: 0984.681.023

Email: ttthuyttkt@ictu.edu.vn

Chuyên viên

– Quản lý thi:

+ Tạo bảng phách trên phần mềm.

+ Hỗ trợ làm phách và các công việc của phòng.

– Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến thi trắc nghiệm trên máy:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai ngân hàng đề trắc nghiệm thi trên máy.

+ Tiếp nhận, nghiệm thu, lưu trữ, bảo mật dữ liệu ngân hàng đề.

+ Triển khai công tác  rà soát, đánh giá, chỉnh sửa cập nhật ngân hàng đề.

+ Chịu trách nhiệm đưa các dữ liệu cần thiết vào CSDL để tổ chức thi.

+ Phối hợp với các Phòng chức năng liên quan xây dựng lịch thi, chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức kiểm tra, thi trắc nghiệm trên máy (kiểm tra hệ thống, phân công coi thi,…).

+ Sao lưu dữ liệu kết quả thi sau từng học kỳ và tổ chức lưu trữ, bàn giao theo yêu cầu quản lý, nghiệp vụ của Phòng.

+ Tham gia tổ chức triển khai thi trắc nghiệm trên máy.

– Xây dựng Lịch trực phòng theo từng tuần.

– Xây dựng Kế hoạch và thực hiện báo cáo của bộ phận Khảo thí (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu của Phòng.

– Thống kê thanh toán coi chấm thi gửi tài chính chính hàng tháng.

– Triển khai các công việc để tổ chức thi các lớp tỉnh ngoài.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.

7 050909105

ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy

SĐT: 0972.491.202

Email: ntmthuy@ictu.edu.vn

Chuyên viên

– Chịu trách nhiệm về hệ chính quy:

+ In danh sách thi.

+ Quản lý bài thi, đầu phách, danh sách thi.

+ Giao bài thi cho giáo viên chấm.

+ Nhận bài thi từ giáo viên coi thi và chấm thi.

+ Thu hồi giấy thi và giấy nháp còn thừa.

+ Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ bài thi

+ Chuẩn bị vật chất thi (giấy thi, giấy nháp, nhận đề từ cán bộ quản lý đề…) cho các lớp thi.

+ Đánh phách bài thi.

+ Theo dõi, thống kê việc thực hiện tiến độ chấm bài.

– Xây dựng kế hoạch và làm thủ tục hủy bài thi của tất cả các hệ theo quy định.

– Thống kê số lượng sinh viên vi phạm quy chế thi của tất cả các hệ.

– Tham gia coi thi trắc nghiệm trên máy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.

8 050913111

CN. Phạm Thị Diệp

SĐT: 01688.206.620

Emai: phamdiep6689@gmail.com

Chuyên viên

– Chịu trách nhiệm về hệ phi chính quy và cao học:

+ In danh sách thi.

+ Quản lý bài thi, đầu phách, danh sách thi.

+ Giao bài thi cho giáo viên chấm.

+ Nhận bài thi từ giáo viên coi thi và chấm thi.

+ Xử lý điều kiện thi cao học.

+ Thu hồi giấy thi và giấy nháp còn thừa.

+ Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ bài thi

+ Chuẩn bị vật chất thi (giấy thi, giấy nháp, nhận đề từ cán bộ quản lý đề…) cho các lớp thi

+ Đánh phách bài thi.

+ Theo dõi, thống kê việc thực hiện tiến độ chấm bài.

– Theo dõi số lượng sử dụng giấy thi, giấy nháp, túi đựng bài thi.

– Tham gia coi thi trắc nghiệm trên máy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động.