PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

           Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác thanh tra

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã định; ra quyết định thanh tra; văn bản kết luận thanh tra và các quyết định có liên quan sau thanh tra.

b) Tổng hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường, báo cáo Hiệu trưởng để chuyển đến địa chỉ cần thiết; phối hợp với Bộ phận Tổ chức Cán bộ, với các phòng chức năng và hệ thống thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

d) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong trường.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

f) Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi cử… đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi cử… đối với HSSV thuộc các hệ đào tạo trong trường.

g) Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc ban hành các quy trình, quy định cụ thể về công tác thanh tra của nhà trường.

h) Giúp việc Hiệu trưởng tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý theo đúng quy định của pháp lệnh khiếu nại tố cáo của Nhà nước; phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

i) Kiến nghị với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý.

2. Công tác khảo thí

a) Tham mưu trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí của trường theo các quy định hiện hành.

b) Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với các yêu cầu đào tạo các ngành, các hệ bậc đào tạo; quản lý, bảo mật hệ thống ngân hàng đề thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tổ chức thi: Chuẩn bị vật tư cho kỳ thi, ra đề thi, bảo quản bài thi, cắt phách, hồi phách, chấm thi và chuyển giao kết quả thi.

e) Chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp trong việc tổ chức thi kết thúc học phần với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy, quản lý dữ liệu thi.

f) Phối hợp với các khoa/bộ môn tổ chức làm đề thi, in sao và bảo mật đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và một số kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

g) Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ bài thi trong thời gian theo qui chế đào tạo; làm thủ tục hủy bài thi khi hết hạn lưu trữ.

h) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại và phúc khảo bài thi của thí sinh hoặc người học.

i) Phối hợp trong việc thực hiện thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên.

j) Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại đơn vị, báo cáo kết quả cho Đại học Thái Nguyên.

k) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến các quy định và hướng dẫn thực hiện về công tác Đảm bảo chất lượng của trường.

b) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phổ biến và tuyên truyền các văn bản cũng như hiệu quả của các hoạt động Đảm bảo chất lượng tới các đơn vị, cá nhân trong trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác Đảm bảo chất lượng.

c) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá ngoài theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc lập kế hoạch cải thiện chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

e) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, bộ môn và trung tâm.

f) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn/tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể như: Xây dựng, rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo; đánh giá chất lượng đạt chuẩn đầu ra của sinh viên trước khi tốt nghiệp; công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác khảo sát ý kiến của sinh viên về đánh giá hiệu quả môn học và đánh giá chất lượng đào tạo trước khi sinh viên tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ phòng, ban.

i) Công bố các kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng; điều kiện đảm bảo chất lượng tại mục 3 công khai trên website và phương tiện thông tin khác khi được Ban Giám hiệu phê duyệt.

j) Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài.

k) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng do cấp trên tổ chức.

l) Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn về hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc trường.

m) Thực hiện chế độ báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.

n) Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng giao.

 

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công tại đơn vị Công tác kiêm nhiệm,
học tập, bồi dưỡng
A LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
1

ThS. Ngô Thị Lan Phương

SĐT: 0975.272.359

Email: ntlphuong@ictu.edu.vn

Trưởng phòng

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ của Phòng KT &ĐBCLGD

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc triển khai các hoạt động KT &ĐBCLGD

– Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức của đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng

– Phụ trách trực tiếp công tác Khảo thí

– Chịu trách nhiệm về nội dung và chỉ đạo thực hiện đưa thông tin của Phòng lên Website

– Phụ trách công tác ĐBCLGD:

+ Công tác đánh giá cơ sở giáo dục, đánh giá CTĐT và triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá

+ Công tác 3 công khai

+ Hoạt động rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn đầu ra

+ Đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra

Giảng dạy tại bộ môn  HTTT, Khoa CNTT (30%)

 

2

ThS.Phạm Văn Ngọc

SĐT: 0915 900 226

Email: pvngoc@ictu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

– Phụ trách và trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo;

– Thực hiện định kỳ xây dựng báo cáo tháng, quý năm theo quy định

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định và thường xuyên

– Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác sinh viên, tổ chức cán bộ, tài chính, quản trị thiết bị, các phòng thực hành, các đơn vị liên kết đào tạo,…

– Giúp việc cho Hiệu trưởng tại phòng tiếp công dân

– Thực hiện kiểm tra thường xuyên, các kỳ thi

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng phòng giao

– Giảng dạy tại bộ môn ĐTVT, Khoa CNĐT &TT (30%);

– Kiêm nhiệm công tác công đoàn trường và CĐBP)

B CÁN BỘ NHÂN VIÊN
   Bộ phận Thanh tra
3

ThS.Bùi Thị Hương Thơm

SĐT: 0943.252.268

Email: bththom@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học đã được phê duyệt

– Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

– Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh môi trường

– Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi (thi học kỳ, thi chuẩn CNTT cơ bản, A2…)

– Phối hợp thực hiện báo cáo tháng, quý, năm

– Phối hợp trong việc thống kê kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi

– Phối hợp chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi. Thu nhận giấy thi, giấy nháp thừa

– Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý sinh viên, quản lý khoa học, tài chính, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất

– Phối hợp giúp việc Hiệu trưởng tại phòng tiếp công dân

– Trực coi thi trắc nghiệm; phối hợp trực thi, trực phòng

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao

4 050913111

CN. Phạm Thị Diệp

SĐT: 01688.206.620

Emai: phamdiep6689@gmail.com

Chuyên viên – Quản lý và triển khai các hoạt động xây dựng, rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi/đề thi

– Quản lý các ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

– Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến tổ chức thi trắc nghiệm (kiểm tra hệ thống, cập nhật dữ liệu phục vụ thi, lập danh sách phân công cán bộ coi thi,…)

– Sao lưu và lưu trữ dữ liệu kết quả thi trắc nghiệm sau từng học kỳ.

– Lập bảng phân công trực coi thi trắc nghiệm

– Phối hợp quản lý thi chuẩn công nghệ thông tin

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Trực coi thi trắc nghiệm; Tham gia coi thi tỉnh ngoài; Phối hợp trực thi, trực phòng

– Phối hợp quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định (theo dõi, báo hỏng các thiết bị trong phòng: hỏng hóc, mất mát, hết mực,…)

– Phối hợp thống kê tình hình sử dụng giấy thi, giấy nháp, giấy photo, túi thi, nhãn niêm phong,…

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi (thi học kỳ, thi chuẩn CNTT cơ bản, A2…)

– Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học đã được phê duyệt

– Phối hợp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

– Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo, khảo thí &ĐBCLGD, phân công giảng dạy, thực tập,… các khoa chuyên môn

– Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh môi trường

– Phối hợp thực hiện báo cáo tháng, quý, năm

– Phối hợp giúp việc Hiệu trưởng tại phòng tiếp công dân

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

   Bộ phận Khảo thí
5 050906104

KS. Ngô Thị Thùy Linh

SĐT: 0945.333.445

Email: linhntt@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Quản lý bài thi hệ chính quy:

+ Tạo đầu phách trên phần mềm, đánh và dọc phách trên bài thi

+ Chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi

+ Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ bài thi

+ Theo dõi chấm bài thi

+ Theo dõi vi phạm quy chế thi

+ Quản lý phúc khảo bài thi

– Quản lý, theo dõi, thống kê tình hình sử dụng giấy thi, giấy nháp, giấy photo, túi thi, nhãn niêm phong,…

– Quản lý thi chuẩn ngoại ngữ cho sinh viên

– Triển khai thực hiện các báo cáo và lập kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí

– Tham gia coi thi tỉnh ngoài; Trực thi, trực phòng và trực coi thi trắc nghiệm

– Phối hợp quản lý bài thi hệ phi chính quy, hệ cao học

– Phối hợp thực hiện các báo cáo và lập kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

6 050907106

ThS. Trịnh Thị Thủy

SĐT: 0984.681.023

Email: ttthuyttkt@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Quản lý thi chuẩn công nghệ thông tin

– Quản lý bài thi hệ phi chính quy, cao học:

+ Viết túi bài thi tất cả các hệ

+ Tạo đầu phách trên phần mềm, đánh và dọc phách trên bài thi

+ Chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi. Thu nhận giấy thi, giấy nháp còn thừa (dựa vào số giấy phát ra..).

+ Theo dõi chấm bài thi

+ Theo dõi vi phạm quy chế thi

+ Quản lý phúc khảo bài thi

+ Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ bài thi

– Thực hiện báo cáo thống kê kết quả thi

– Xây dựng lịch trực phòng theo từng tuần, trực thi

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực thi, trực phòng và trực coi thi trắc nghiệm

– Lập bảng phân công coi thi cao học và tỉnh ngoài

– Tham gia hỗ trợ tạo đầu phách các hệ trên phần mềm

– Phối hợp quản lý bài thi, phúc khảo bài thi và theo dõi chấm thi hệ chính quy

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Phối hợp chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi. Thu nhận giấy thi, giấy nháp còn thừa hệ chính quy

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Phối hợp theo dõi, thực hiện chấm công

– Phối hợp quản lý, theo dõi, thống kê tình hình sử dụng giấy thi, giấy nháp, giấy photo, túi thi, nhãn niêm phong,…

– Phối hợp thực hiện công tác văn phòng, lưu trữ của phòng

– Phối hợp thực hiện các báo cáo và lập kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí

– Phối hợp quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định (theo dõi, báo hỏng các thiết bị trong phòng: hỏng hóc, mất mát, hết mực,…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

7 050909105

ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy

SĐT: 0972.491.202

Email: ntmthuy@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Quản lý và sao in đề thi các hệ đối với các hình thức thi tự luận, vấn đáp, thực hành

– Quản lý, theo dõi và vận hành hệ thống ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp, thực hành

– Phối hợp chuẩn bị vật chất thi cho các ca thi. Thu nhận giấy thi, giấy nháp thừa

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Phối hợp sắp xếp, lưu trữ, bảo mật, thống kê ghi chép quá trình lưu trữ bài thi

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực thi, trực phòng và trực coi thi trắc nghiệm

– Phối hợp phục vụ các nghiệp vụ Khảo thí khác có liên quan

– Phối hợp quản lý, theo dõi, thống kê tình hình sử dụng giấy thi, giấy nháp, giấy photo, túi thi, nhãn niêm phong,…

– Phối hợp thực hiện công tác văn phòng, lưu trữ của phòng

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

  Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục
8 050910108

ThS. Vũ Thu Ánh

SĐT: 0982.875.421

Email: vtanh@ictu.edu.vn

 Chuyên viên – Triển khai các hoạt động liên quan đến đánh giá cơ sở giáo dục (mời chuyên gia tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá CSGD theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 25 tiêu chuẩn – 111 tiêu chí; giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng)

– Triển khai thực hiện công tác 3 công khai và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; các hoạt động cải thiện chất lượng, khắc phục tồn tại.

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của phòng

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CTĐT

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra

– Theo dõi, thực hiện chấm công

– Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến cung ứng giấy thi và giấy nháp

– Quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định:

+ Theo dõi, báo hỏng các thiết bị trong phòng (hỏng hóc, mất mát, hết mực,….)

+ Phối hợp với phòng chức năng thực hiện kiểm kê định kỳ

– Thực hiện công tác văn phòng, lưu trữ của phòng

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực coi thi trắc nghiệm; Phối hợp trực thi, trực phòng

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

9 050907107

ThS. Lý Mỹ Vi

SĐT: 01245.206.191

Email: lmvi@ictu.edu.vn

Chuyên viên – Triển khai công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy

– Triển khai các hoạt động liên quan đến rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn đầu ra

– Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra

– Triển khai các hoạt động lấy ý kiến phản hồi

– Quản lý Website của phòng

– Triển khai, chuẩn bị các hồ sơ minh chứng phục vụ công tác chấm thi đua khối, thi đua lĩnh vực liên quan đến KT&ĐBCLGD

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá CTĐT

– Tham gia phối hợp thực hiện công tác ba công khai

– Tham gia coi thi cao học, tỉnh ngoài; Trực coi thi trắc nghiệm; Phối hợp trực thi, trực phòng

– Phối hợp đánh phách bài thi các hệ

– Phối hợp thực hiện công tác văn phòng, lưu trữ của phòng

– Phối hợp quản lý tài sản lưu động, tài sản cố định (theo dõi, báo hỏng các thiết bị trong phòng: hỏng hóc, mất mát, hết mực,…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

10

TS. Trần Thị Xuân
SĐT: 0865.178.220
Email: ttxuan@ictu.edu.vn
 Chuyên viên – Triển khai các hoạt động liên quan đến đánh giá CTĐT

– Thực hiện các tiêu chuẩn/tiêu chí tự đánh giá CSGD được phân công

– Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá cơ sở giáo dục

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Phòng phân công, điều động

Giảng dạy tại bộ môn ĐTVT, Khoa CNĐT &TT (30%)