Kết luận hội nghị rút kinh nghiệm công tác Quản lý và Đào tạo năm học 2015-2016

           Ngày 24 tháng 6 năm 2016, nhà trường đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đào tạo nhằm đánh giá những kết quả đạt được những vấn đề còn tồn tại trong năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017.  [Chi tiết]